హోం  »  Cricket  »  Sri Lanka vs England 2021  »  Stats

Sri Lanka vs England 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 జో రూట్ England 2 4 426 65.64 37 1
2 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 213 40.80 16 1
3 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 171 42.64 17 -
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 55.34 13 -
5 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 4 139 53.67 12 1
6 జోస్ బట్లర్ England 2 3 131 65.50 15 -
7 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 109 48.23 10 1
8 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 102 57.95 10 1
9 Dan Lawrence England 2 4 99 42.67 6 1
10 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 95 42.60 13 1
11 Dominic Sibley England 2 4 62 34.83 2 -
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 54.02 6 2
13 Zak Crawley England 2 4 35 38.89 4 -
14 Dominic Bess England 2 2 32 32.32 4 -
15 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 31 77.50 4 -
16 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 2 27 50.94 3 -
17 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 15 22.39 1 -
18 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 13 29.55 - 1
19 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 1 11 84.62 2 -
20 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 11 32.35 1 -
21 Jack Leach England 2 2 5 13.51 1 -
22 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 4 80.00 1 -
23 మార్క్ వుడ్ England 2 2 3 20.00 - -
24 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 13.04 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 1 11 84.62 0
2 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 4 80.00 0
3 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 31 77.50 15.5
4 జో రూట్ England 2 4 426 65.64 106.5
5 జోస్ బట్లర్ England 2 3 131 65.50 65.5
6 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 102 57.95 25.5
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 55.34 35
8 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 54.02 11.75
9 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 4 139 53.67 46.33
10 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 2 27 50.94 13.5
11 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 109 48.23 27.25
12 Dan Lawrence England 2 4 99 42.67 33
13 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 171 42.64 42.75
14 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 95 42.60 23.75
15 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 213 40.80 53.25
16 Zak Crawley England 2 4 35 38.89 8.75
17 Dominic Sibley England 2 4 62 34.83 20.67
18 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 11 32.35 11
19 Dominic Bess England 2 2 32 32.32 16
20 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 13 29.55 6.5
21 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 15 22.39 7.5
22 మార్క్ వుడ్ England 2 2 3 20.00 1.5
23 Jack Leach England 2 2 5 13.51 2.5
24 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 13.04 1.5

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 జో రూట్ England 2 4 228 65.64 37 1
2 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 111 42.64 17 -
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 110 40.80 16 1
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 92 55.34 13 -
5 Dan Lawrence England 2 4 73 42.67 6 1
6 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 67 42.60 13 1
7 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 62 57.95 10 1
8 Dominic Sibley England 2 4 56 34.83 2 -
9 జోస్ బట్లర్ England 2 3 55 65.50 15 -
10 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 52 48.23 10 1
11 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 4 47 53.67 12 1
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 40 54.02 6 2
13 Dominic Bess England 2 2 32 32.32 4 -
14 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 2 23 50.94 3 -
15 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 19 77.50 4 -
16 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 15 22.39 1 -
17 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 13 29.55 - 1
18 Zak Crawley England 2 4 13 38.89 4 -
19 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 1 11 84.62 2 -
20 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 11 32.35 1 -
21 Jack Leach England 2 2 4 13.51 1 -
22 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 4 80.00 1 -
23 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 13.04 - -
24 మార్క్ వుడ్ England 2 2 2 20.00 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 జో రూట్ England 2 4 426 106.5 0
2 జోస్ బట్లర్ England 2 3 131 65.5 1
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 213 53.25 0
4 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 4 139 46.33 1
5 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 171 42.75 0
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 35 0
7 Dan Lawrence England 2 4 99 33 1
8 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 109 27.25 0
9 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 102 25.5 0
10 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 95 23.75 0
11 Dominic Sibley England 2 4 62 20.67 1
12 Dominic Bess England 2 2 32 16 0
13 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 31 15.5 0
14 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 2 27 13.5 0
15 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 11.75 0
16 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 11 11 1
17 Zak Crawley England 2 4 35 8.75 0
18 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 15 7.5 0
19 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 13 6.5 0
20 Jack Leach England 2 2 5 2.5 0
21 మార్క్ వుడ్ England 2 2 3 1.5 0
22 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 1.5 0
23 Asitha Fernando Sri Lanka 2 4 0 0 3
24 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 4 0 1
25 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 1 11 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 జో రూట్ England 2 4 426 2 228
2 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 171 1 111
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 213 1 110
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 - 92
5 Dan Lawrence England 2 4 99 - 73
6 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 95 - 67
7 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 102 - 62
8 Dominic Sibley England 2 4 62 - 56
9 జోస్ బట్లర్ England 2 3 131 - 55
10 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 109 - 52
11 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 4 139 - 47
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 - 40
13 Dominic Bess England 2 2 32 - 32
14 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 2 27 - 23
15 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 31 - 19
16 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 15 - 15
17 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 13 - 13
18 Zak Crawley England 2 4 35 - 13
19 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 1 11 - 11
20 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 11 - 11
21 Jack Leach England 2 2 5 - 4
22 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 4 - 4
23 Oshada Fernando Sri Lanka 1 2 3 - 3
24 మార్క్ వుడ్ England 2 2 3 - 2

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 213 1 110
2 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 1 92
3 Dan Lawrence England 2 4 99 1 73
4 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 95 1 67
5 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 102 1 62
6 Dominic Sibley England 2 4 62 1 56
7 జోస్ బట్లర్ England 2 3 131 1 55
8 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 109 1 52

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 2
2 జో రూట్ England 2 4 426 1
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 213 1
4 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 4 139 1
5 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 109 1
6 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 102 1
7 Dan Lawrence England 2 4 99 1
8 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 95 1
9 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 13 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 జో రూట్ England 2 4 426 37
2 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 171 17
3 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 2 4 213 16
4 జోస్ బట్లర్ England 2 3 131 15
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 13
6 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 95 13
7 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 4 139 12
8 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 109 10
9 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 102 10
10 Dan Lawrence England 2 4 99 6
11 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 47 6
12 Zak Crawley England 2 4 35 4
13 Dominic Bess England 2 2 32 4
14 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 31 4
15 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 2 27 3
16 Dominic Sibley England 2 4 62 2
17 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 1 11 2
18 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 2 15 1
19 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 11 1
20 Jack Leach England 2 2 5 1
21 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 జోస్ బట్లర్ England 2 9
2 జో రూట్ England 2 7
3 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 6
4 Zak Crawley England 2 4
5 Jack Leach England 2 3
6 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 3
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3
8 Oshada Fernando Sri Lanka 1 3
9 Dominic Sibley England 2 2
10 జానీ బెయిర్ స్టో England 2 2
11 Dan Lawrence England 2 1
12 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 1
13 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 1
14 శామ్ కుర్రన్ England 2 1
15 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 714 15 1
2 Dominic Bess England 2 4 511 12 1
3 Jack Leach England 2 4 665 10 1
4 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 186 6 1
5 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 559 5 0
6 మార్క్ వుడ్ England 2 3 330 3 0
7 శామ్ కుర్రన్ England 2 4 213 3 0
8 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 156 3 0
9 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 144 2 0
10 జో రూట్ England 2 2 77 2 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Dominic Bess England 2 4 511 255 12 1
2 Jack Leach England 2 4 665 355 10 1
3 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 186 46 6 1
4 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 714 415 15 1
5 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 144 75 2 -
6 Dan Lawrence England 2 1 12 10 0 -
7 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 42 22 0 -
8 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 559 268 5 -
9 జో రూట్ England 2 2 77 19 2 -
10 మార్క్ వుడ్ England 2 3 330 154 3 -
11 శామ్ కుర్రన్ England 2 4 213 114 3 -
12 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 156 34 3 -
13 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 96 31 0 -
14 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 96 67 0 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 1.31 84.62
2 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 1.48 80
3 జో రూట్ England 2 2 1.48 65.64
4 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 1.94 32.35
5 మార్క్ వుడ్ England 2 3 2.8 20
6 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 2.88 42.6
7 Dominic Bess England 2 4 2.99 32.32
8 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 3.12 0
9 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 3.14 50.94
10 Jack Leach England 2 4 3.2 13.51
11 శామ్ కుర్రన్ England 2 4 3.21 29.55
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 3.49 54.02
13 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 1 2 4.19 77.5
14 Dan Lawrence England 2 1 5 42.67

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 జేమ్స్ ఆండర్సన్ England 1 2 1.48 7.67
2 జో రూట్ England 2 2 1.48 9.50
3 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 1.31 11.33
4 Dominic Bess England 2 4 2.99 21.25
5 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 4 3.49 27.67
6 Jack Leach England 2 4 3.2 35.50
7 Asitha Fernando Sri Lanka 2 2 3.12 37.50
8 శామ్ కుర్రన్ England 2 4 3.21 38.00
9 మార్క్ వుడ్ England 2 3 2.8 51.33
10 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 2.88 53.60
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X