హోం  »  ప్రో కబడ్డీ  »  మ్యాచ్‌లు

ప్రో కబ్డడీ లీగ్ 2021 టైమ్ టేబుల్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన కోవిడ్ మహమ్మారి వల్ల ప్రో కబడ్డీ లీగ్ (పీకేఎల్) 8వ ఎడిషన్ 20 నెలల తరువాత ఆరంభమైంది. వివిధ దేశాలకు చెందిన ప్లేయర్లు పాల్గొనే 12 టీమ్‌లు ఉన్న ఈ టోర్నమెంట్‌‌ డిసెంబర్ 22వ తేదీన మొదలైంది. పీకేఎల్ సీజన్ 8 పూర్తి షెడ్యూల్‌ను ఇక్కడ చూడొచ్చు.

మొత్తం మ్యాచ్‌లు
మొత్తం జట్లు
మొత్తం వేదికలు
Match 67 - League
Thu, Jan 20 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
బెంగాల్ బెంగాల్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 68 - League
Fri, Jan 21 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 68 - League
Fri, Jan 21 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 69 - League
Fri, Jan 21 20:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
యుపి యుపి
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 69 - League
Fri, Jan 21 20:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
యుపి యుపి
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 70 - League
Sat, Jan 22 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
పుణె పుణె
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 70 - League
Sat, Jan 22 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
పుణె పుణె
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 71 - League
Sat, Jan 22 20:30 (IST)
ముంబై ముంబై
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 71 - League
Sat, Jan 22 20:30 (IST)
ముంబై ముంబై
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 72 - League
Sat, Jan 22 21:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 72 - League
Sat, Jan 22 21:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 73 - League
Sun, Jan 23 19:30 (IST)
యుపి యుపి
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 73 - League
Sun, Jan 23 19:30 (IST)
యుపి యుపి
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 74 - League
Sun, Jan 23 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 74 - League
Sun, Jan 23 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 75 - League
Mon, Jan 24 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 75 - League
Mon, Jan 24 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 76 - League
Mon, Jan 24 20:30 (IST)
పుణె పుణె
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 76 - League
Mon, Jan 24 20:30 (IST)
పుణె పుణె
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 77 - League
Tue, Jan 25 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 77 - League
Tue, Jan 25 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 78 - League
Tue, Jan 25 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 78 - League
Tue, Jan 25 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 79 - League
Wed, Jan 26 19:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
ముంబై ముంబై
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 79 - League
Wed, Jan 26 19:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
ముంబై ముంబై
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 80 - League
Wed, Jan 26 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 80 - League
Wed, Jan 26 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 81 - League
Thu, Jan 27 19:30 (IST)
యుపి యుపి
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 81 - League
Thu, Jan 27 19:30 (IST)
యుపి యుపి
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 82 - League
Thu, Jan 27 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
పుణె పుణె
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 82 - League
Thu, Jan 27 20:30 (IST)
గుజరాత్ గుజరాత్
పుణె పుణె
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 83 - League
Fri, Jan 28 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 83 - League
Fri, Jan 28 19:30 (IST)
పాట్నా పాట్నా
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 84 - League
Fri, Jan 28 20:30 (IST)
పుణె పుణె
బెంగాల్ బెంగాల్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 84 - League
Fri, Jan 28 20:30 (IST)
పుణె పుణె
బెంగాల్ బెంగాల్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 85 - League
Sat, Jan 29 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 85 - League
Sat, Jan 29 19:30 (IST)
ముంబై ముంబై
హర్యానా హర్యానా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 86 - League
Sat, Jan 29 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
యుపి యుపి
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 86 - League
Sat, Jan 29 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
యుపి యుపి
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 87 - League
Sat, Jan 29 21:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 87 - League
Sat, Jan 29 21:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 88 - League
Sun, Jan 30 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 88 - League
Sun, Jan 30 19:30 (IST)
జైపూర్ జైపూర్
పాట్నా పాట్నా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 89 - League
Sun, Jan 30 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 89 - League
Sun, Jan 30 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 90 - League
Mon, Jan 31 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
పుణె పుణె
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 91 - League
Mon, Jan 31 20:30 (IST)
ముంబై ముంబై
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 92 - League
Tue, Feb 1 19:30 (IST)
బెంగాల్ బెంగాల్
గుజరాత్ గుజరాత్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 93 - League
Tue, Feb 1 20:30 (IST)
తమిళనాడు తమిళనాడు
బెంగళూరు బెంగళూరు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 94 - League
Wed, Feb 2 19:30 (IST)
యుపి యుపి
పాట్నా పాట్నా
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 95 - League
Wed, Feb 2 20:30 (IST)
పుణె పుణె
ముంబై ముంబై
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 96 - League
Thu, Feb 3 19:30 (IST)
ఢిల్లీ ఢిల్లీ
జైపూర్ జైపూర్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 97 - League
Thu, Feb 3 20:30 (IST)
హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
తమిళనాడు తమిళనాడు
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 98 - League
Fri, Feb 4 19:30 (IST)
హర్యానా హర్యానా
బెంగాల్ బెంగాల్
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 99 - League
Fri, Feb 4 20:30 (IST)
బెంగళూరు బెంగళూరు
యుపి యుపి
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
పాయింట్ల పట్టిక
జట్లు M W L PTS
ఢిల్లీ 11 7 2 42
పాట్నా 11 7 3 40
బెంగళూరు 11 7 3 39
ఫలితాలు
 • Match 67 Jan 20 2022 20:30 (IST) బెంగళూరు బెంగళూరు
  39 - 40
  బెంగాల్ బెంగాల్
  Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
 • Match 66 Jan 20 2022 19:30 (IST) తమిళనాడు తమిళనాడు
  35 - 37
  గుజరాత్ గుజరాత్
  Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
 • Match 65 Jan 19 2022 20:30 (IST) జైపూర్ జైపూర్
  34 - 35
  హైదరాబాద్ హైదరాబాద్
  Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X