హోం  »  Cricket  »  Australia vs Sri Lanka 2019  »  Stats

Australia vs Sri Lanka 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 304 62.55 39 1
2 జో బర్న్స్ Australia 2 3 204 65.59 31 -
3 Kurtis Patterson Australia 2 2 144 52.55 17 1
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 77.35 15 1
5 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 115 36.62 9 -
6 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 2 3 112 66.67 15 -
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 94 46.08 10 -
8 Marnus Labuschagne Australia 2 3 91 49.46 4 -
9 Marcus Harris Australia 2 3 69 57.98 9 -
10 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 63 50.81 5 1
11 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 50 35.97 3 -
12 టిమ్ పైనీ Australia 2 2 45 39.13 3 -
13 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 31 91.18 4 -
14 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 29 50.00 5 -
15 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1 26 104.00 4 1
16 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 24 52.17 3 -
17 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 23 27.38 3 -
18 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 22 51.16 4 -
19 రోషన్ సిల్వా Sri Lanka 1 2 12 15.38 1 -
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 2 5 16.67 - -
21 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 2 10.53 - -
22 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 1 14.29 - -
23 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 1 4.35 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1 26 104.00 0
2 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 31 91.18 15.5
3 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 77.35 35
4 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 2 3 112 66.67 56
5 జో బర్న్స్ Australia 2 3 204 65.59 68
6 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 304 62.55 152
7 Marcus Harris Australia 2 3 69 57.98 23
8 Kurtis Patterson Australia 2 2 144 52.55 144
9 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 24 52.17 6
10 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 22 51.16 11
11 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 63 50.81 15.75
12 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 29 50.00 29
13 Marnus Labuschagne Australia 2 3 91 49.46 30.33
14 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 94 46.08 23.5
15 టిమ్ పైనీ Australia 2 2 45 39.13 45
16 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 115 36.62 28.75
17 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 50 35.97 12.5
18 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 23 27.38 5.75
19 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 2 5 16.67 5
20 రోషన్ సిల్వా Sri Lanka 1 2 12 15.38 6
21 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 1 14.29 1
22 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 2 10.53 0
23 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 1 4.35 1

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 జో బర్న్స్ Australia 2 3 180 65.59 31 -
2 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 161 62.55 39 1
3 Kurtis Patterson Australia 2 2 114 52.55 17 1
4 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 2 3 101 66.67 15 -
5 Marnus Labuschagne Australia 2 3 81 49.46 4 -
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 64 77.35 15 1
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 59 46.08 10 -
8 టిమ్ పైనీ Australia 2 2 45 39.13 3 -
9 Marcus Harris Australia 2 3 44 57.98 9 -
10 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 42 50.81 5 1
11 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 41 36.62 9 -
12 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 29 50.00 5 -
13 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1 26 104.00 4 1
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 25 35.97 3 -
15 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 24 91.18 4 -
16 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 22 51.16 4 -
17 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 15 52.17 3 -
18 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 10 27.38 3 -
19 రోషన్ సిల్వా Sri Lanka 1 2 9 15.38 1 -
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 2 5 16.67 - -
21 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 2 10.53 - -
22 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 1 14.29 - -
23 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 1 4.35 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 304 152 1
2 Kurtis Patterson Australia 2 2 144 144 1
3 జో బర్న్స్ Australia 2 3 204 68 0
4 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 2 3 112 56 1
5 టిమ్ పైనీ Australia 2 2 45 45 1
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 35 0
7 Marnus Labuschagne Australia 2 3 91 30.33 0
8 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 29 29 1
9 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 115 28.75 0
10 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 94 23.5 0
11 Marcus Harris Australia 2 3 69 23 0
12 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 63 15.75 0
13 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 31 15.5 0
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 50 12.5 0
15 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 22 11 0
16 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 24 6 0
17 రోషన్ సిల్వా Sri Lanka 1 2 12 6 0
18 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 23 5.75 0
19 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 2 5 5 1
20 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 1 1 0
21 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 1 1 0
22 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 2 0 2
23 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 0 0 1
24 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1 26 0 1
25 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 2 1 0 0 0
26 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 2 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 జో బర్న్స్ Australia 2 3 204 1 180
2 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 304 1 161
3 Kurtis Patterson Australia 2 2 144 1 114
4 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 2 3 112 1 101
5 Marnus Labuschagne Australia 2 3 91 - 81
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 - 64
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 94 - 59
8 టిమ్ పైనీ Australia 2 2 45 - 45
9 Marcus Harris Australia 2 3 69 - 44
10 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 63 - 42
11 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 115 - 41
12 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 29 - 29
13 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1 26 - 26
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 50 - 25
15 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 31 - 24
16 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 22 - 22
17 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 24 - 15
18 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 23 - 10
19 రోషన్ సిల్వా Sri Lanka 1 2 12 - 9
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 2 5 - 5
21 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 2 - 2
22 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 1 1 - 1
23 నాథన్ లియోన్ Australia 2 1 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 304 2 161
2 Marnus Labuschagne Australia 2 3 91 1 81
3 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 1 64
4 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 94 1 59

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 304 1
2 Kurtis Patterson Australia 2 2 144 1
3 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 1
4 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 63 1
5 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1 26 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 3 304 39
2 జో బర్న్స్ Australia 2 3 204 31
3 Kurtis Patterson Australia 2 2 144 17
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 4 140 15
5 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 2 3 112 15
6 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 94 10
7 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 115 9
8 Marcus Harris Australia 2 3 69 9
9 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 4 63 5
10 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 1 2 29 5
11 Marnus Labuschagne Australia 2 3 91 4
12 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 2 31 4
13 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1 26 4
14 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 22 4
15 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 50 3
16 టిమ్ పైనీ Australia 2 2 45 3
17 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 24 3
18 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 4 23 3
19 రోషన్ సిల్వా Sri Lanka 1 2 12 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 టిమ్ పైనీ Australia 2 10
2 Kurtis Patterson Australia 2 6
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 2 6
4 Marnus Labuschagne Australia 2 4
5 జో బర్న్స్ Australia 2 3
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3
7 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 2
8 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 1
9 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 1
10 Marcus Harris Australia 2 1
11 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 1
12 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 2 1
13 ట్రావిస్ హెడ్ Australia 2 1
14 ఉస్మాన్ ఖవాజా Australia 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 2 4 310 14 1
2 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 4 345 12 2
3 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 4 306 6 0
4 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 162 5 1
5 నాథన్ లియోన్ Australia 2 4 371 4 0
6 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 2 246 4 0
7 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 246 3 0
8 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 3 476 2 0
9 Marnus Labuschagne Australia 2 2 30 2 0
10 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 156 1 0
11 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 192 1 0
12 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 1 126 1 0
13 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 90 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 4 345 197 12 2
2 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 2 4 310 109 14 1
3 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 162 75 5 1
4 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 156 148 1 -
5 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 192 101 1 -
6 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 3 476 248 2 -
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 1 18 14 0 -
9 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 1 126 68 1 -
10 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 4 306 123 6 -
12 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 246 167 3 -
16 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 90 37 1 -
19 Marnus Labuschagne Australia 2 2 30 11 2 -
20 నాథన్ లియోన్ Australia 2 4 371 176 4 -
26 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 2 246 169 4 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 2 4 2.11 0
2 Marnus Labuschagne Australia 2 2 2.2 49.46
3 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 4 2.41 14.29
4 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 2.47 0
5 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 2.78 91.18
6 నాథన్ లియోన్ Australia 2 4 2.85 4.35
7 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 3 3.13 27.38
8 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 3.16 35.97
9 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 1 3.24 16.67
10 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 4 3.43 104
11 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 4.07 10.53
12 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 2 4.12 0
13 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 1 4.67 46.08
14 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 5.69 51.16

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Marnus Labuschagne Australia 2 2 2.2 5.50
2 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 2 4 2.11 7.79
3 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 2.78 15.00
4 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 4 3.43 16.42
5 ఝీ రిచర్డ్సన్ Australia 2 4 2.41 20.50
6 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 2.47 37.00
7 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 2 4.12 42.25
8 నాథన్ లియోన్ Australia 2 4 2.85 44.00
9 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 2 4.07 55.67
10 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 1 1 3.24 68.00
11 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 3.16 101.00
12 దిల్రువాన్ పెరీరా Sri Lanka 2 3 3.13 124.00
13 Chamika Karunaratne Sri Lanka 1 2 5.69 148.00

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 217 147.62 23 5
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 101 162.90 9 6
3 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 100 125.00 7 2
4 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 3 2 66 146.67 8 -
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 221.43 7 3
6 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 2 37 97.37 1 -
7 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 2 2 32 91.43 4 1
8 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 30 107.14 3 1
9 అష్టన్ టర్నర్ Australia 3 2 23 143.75 - 2
10 Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 2 2 19 111.76 1 1
11 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 19 76.00 2 -
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 2 18 85.71 1 1
13 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 16 76.19 2 -
14 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 2 2 15 71.43 - -
15 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 14 56.00 - 1
16 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 12 80.00 - -
17 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 10 71.43 - -
18 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 2 10 111.11 1 -
19 Ben McDermott Australia 1 1 5 71.43 - -
20 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 2 5 125.00 1 -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 221.43 62
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 101 162.90 33.67
3 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 217 147.62 0
4 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 3 2 66 146.67 66
5 అష్టన్ టర్నర్ Australia 3 2 23 143.75 0
6 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 100 125.00 33.33
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 2 5 125.00 2.5
8 Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 2 2 19 111.76 19
9 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 2 10 111.11 0
10 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 30 107.14 30
11 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 2 37 97.37 18.5
12 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 2 2 32 91.43 16
13 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 2 18 85.71 9
14 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 12 80.00 12
15 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 16 76.19 8
16 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 19 76.00 9.5
17 Ben McDermott Australia 1 1 5 71.43 5
18 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 10 71.43 10
19 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 2 2 15 71.43 7.5
20 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 14 56.00 4.67

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 100 147.62 23 5
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 64 162.90 9 6
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 221.43 7 3
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 57 125.00 7 2
5 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 3 2 53 146.67 8 -
6 అష్టన్ టర్నర్ Australia 3 2 22 143.75 - 2
7 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 2 2 21 91.43 4 1
8 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 2 20 97.37 1 -
9 Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 2 2 17 111.76 1 1
10 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 2 17 85.71 1 1
11 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 13 56.00 - 1
12 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 13 107.14 3 1
13 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 13 76.00 2 -
14 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 12 80.00 - -
15 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 10 71.43 - -
16 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 10 76.19 2 -
17 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 2 2 10 71.43 - -
18 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 2 8 111.11 1 -
19 Ben McDermott Australia 1 1 5 71.43 - -
20 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 2 5 125.00 1 -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 3 2 66 66 1
2 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 62 0
3 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 101 33.67 0
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 100 33.33 0
5 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 30 30 2
6 Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 2 2 19 19 1
7 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 2 37 18.5 0
8 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 2 2 32 16 0
9 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 12 12 0
10 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 10 10 0
11 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 19 9.5 0
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 2 18 9 0
13 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 16 8 0
14 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 2 2 15 7.5 0
15 Ben McDermott Australia 1 1 5 5 0
16 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 14 4.67 0
17 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 2 5 2.5 0
18 ఆడమ్ జంపా Australia 3 0 0 0 0
19 అలెక్స్ కారే Australia 3 0 0 0 0
20 అష్టన్ అగర్ Australia 3 0 0 0 0
21 అష్టన్ టర్నర్ Australia 3 2 23 0 2
22 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 0 0 0 0
23 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 217 0 3
24 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 3 0 0 0 0
25 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 0 0 0
26 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 0 0 0 0
27 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 0 0 0 0
28 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 2 10 0 2
29 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 217 1 100
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 101 - 64
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 - 62
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 100 - 57
5 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 3 2 66 - 53
6 అష్టన్ టర్నర్ Australia 3 2 23 - 22
7 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 2 2 32 - 21
8 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 2 37 - 20
9 Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 2 2 19 - 17
10 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 2 18 - 17
11 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 14 - 13
12 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 30 - 13
13 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 19 - 13
14 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 12 - 12
15 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 10 - 10
16 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 16 - 10
17 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 2 2 15 - 10
18 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 2 10 - 8
19 Ben McDermott Australia 1 1 5 - 5
20 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 2 5 - 5

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 217 2 100
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 101 1 64
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 1 62
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 100 1 57
5 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 3 2 66 1 53

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 101 6
2 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 217 5
3 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 3
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 100 2
5 అష్టన్ టర్నర్ Australia 3 2 23 2
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 2 2 32 1
7 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 30 1
8 Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 2 2 19 1
9 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 2 18 1
10 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 3 14 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 3 217 23
2 ఆరోన్ ఫించ్ Australia 3 3 101 9
3 స్టీవ్ స్మిత్ Australia 3 2 66 8
4 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 3 100 7
5 గ్లెన్ మాక్స్వెల్ Australia 2 1 62 7
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 2 2 32 4
7 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 30 3
8 Oshada Fernando Sri Lanka 2 2 19 2
9 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 16 2
10 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 2 37 1
11 Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 2 2 19 1
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 2 18 1
13 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 2 10 1
14 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 2 5 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 అష్టన్ టర్నర్ Australia 3 3
2 Ben McDermott Australia 1 3
3 అలెక్స్ కారే Australia 3 2
4 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 3 2
5 కుశాల్ పెరీరా Sri Lanka 3 2
6 అష్టన్ అగర్ Australia 3 1
7 డేవిడ్ వార్నర్ Australia 3 1
8 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 3 1
9 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 1
10 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 1
11 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 3 72 6 0
2 ఆడమ్ జంపా Australia 3 3 72 5 0
3 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 2 48 4 0
4 అష్టన్ అగర్ Australia 3 3 72 3 0
5 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 24 2 0
6 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 66 2 0
7 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 66 2 0
8 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 1 6 1 0
9 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 24 1 0
10 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 72 1 0
11 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 3 64 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
2 ఆడమ్ జంపా Australia 3 3 72 64 5 -
4 అష్టన్ అగర్ Australia 3 3 72 64 3 -
9 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 24 23 2 -
11 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 1 6 10 1 -
14 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 12 16 0 -
15 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 66 63 2 -
16 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 24 75 0 -
19 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 24 49 1 -
20 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 72 99 1 -
21 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 66 82 2 -
22 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 2 48 50 4 -
24 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 3 64 74 1 -
26 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 3 72 79 6 -
27 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 12 24 0 -
29 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 2 2 24 60 0 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ఆడమ్ జంపా Australia 3 3 5.33 0
2 అష్టన్ అగర్ Australia 3 3 5.33 0
3 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 5.73 0
4 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 5.75 0
5 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 2 6.25 0
6 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 3 6.58 0
7 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 3 6.94 111.11
8 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 7.45 107.14
9 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 8 71.43
10 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 8.25 76.19
11 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 1 10 85.71
12 Shehan Jayasuriya Sri Lanka 1 1 12 80
13 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 12.25 0
14 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 2 2 15 71.43
15 Kasun Rajitha Sri Lanka 1 1 18.75 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 దాసున్ షనకా Sri Lanka 2 1 10 10.00
2 బిల్లీ స్టాన్‌లేక్ Australia 1 1 5.75 11.50
3 మిచెల్ స్టార్క్ Australia 2 2 6.25 12.50
4 ఆడమ్ జంపా Australia 3 3 5.33 12.80
5 పాట్ కుమ్మిన్స్ Australia 3 3 6.58 13.17
6 అష్టన్ అగర్ Australia 3 3 5.33 21.33
7 కేన్ రిచర్డ్సన్ Australia 3 3 5.73 31.50
8 లసిత్ మలింగ Sri Lanka 3 3 7.45 41.00
9 లాహిరు కుమార Sri Lanka 1 1 12.25 49.00
10 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 3 3 6.94 74.00
11 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 8.25 99.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more