హోం  »  Cricket  »  West Indies vs Sri Lanka 2021  »  Stats

West Indies vs Sri Lanka 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 81 115.71 8 2
2 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 75 125.00 4 3
3 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3 73 140.38 8 4
4 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 69 121.05 5 2
5 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 68 107.94 3 1
6 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 55 161.76 6 4
7 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 52 100.00 1 4
8 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 51 175.86 - 7
9 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 37 105.71 3 1
10 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 33 137.50 - 4
11 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 31 91.18 - 2
12 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 31 124.00 3 -
13 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 29 90.62 1 -
14 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 29 78.38 3 1
15 Obed McCoy West Indies 3 1 23 328.57 2 2
16 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 1 9 100.00 - -
17 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 1 1 7 87.50 - 1
18 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 6 27.27 - -
19 Kevin Sinclair West Indies 3 1 3 37.50 - -
20 తిషారా పెరార Sri Lanka 3 2 3 42.86 - -
21 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 1 2 100.00 - -
22 Fidel Edwards West Indies 2 1 1 50.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Obed McCoy West Indies 3 1 23 328.57 23
2 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 51 175.86 17
3 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 55 161.76 18.33
4 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3 73 140.38 24.33
5 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 33 137.50 16.5
6 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 75 125.00 37.5
7 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 31 124.00 31
8 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 69 121.05 23
9 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 81 115.71 27
10 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 68 107.94 34
11 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 37 105.71 18.5
12 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 1 9 100.00 0
13 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 1 2 100.00 2
14 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 52 100.00 52
15 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 31 91.18 10.33
16 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 29 90.62 9.67
17 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 1 1 7 87.50 7
18 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 29 78.38 9.67
19 Fidel Edwards West Indies 2 1 1 50.00 0
20 తిషారా పెరార Sri Lanka 3 2 3 42.86 1.5
21 Kevin Sinclair West Indies 3 1 3 37.50 3
22 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 6 27.27 3

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 56 121.05 5 2
2 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 54 107.94 3 1
3 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 44 125.00 4 3
4 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 39 115.71 8 2
5 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 38 175.86 - 7
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 33 105.71 3 1
7 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 29 100.00 1 4
8 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 28 161.76 6 4
9 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3 26 140.38 8 4
10 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 23 91.18 - 2
11 Obed McCoy West Indies 3 1 23 328.57 2 2
12 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 21 137.50 - 4
13 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 19 124.00 3 -
14 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 16 78.38 3 1
15 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 13 90.62 1 -
16 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 1 9 100.00 - -
17 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 1 1 7 87.50 - 1
18 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 4 27.27 - -
19 Kevin Sinclair West Indies 3 1 3 37.50 - -
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 1 2 100.00 - -
21 తిషారా పెరార Sri Lanka 3 2 2 42.86 - -
22 Fidel Edwards West Indies 2 1 1 50.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 52 52 2
2 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 75 37.5 1
3 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 68 34 1
4 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 31 31 1
5 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 81 27 0
6 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3 73 24.33 0
7 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 69 23 0
8 Obed McCoy West Indies 3 1 23 23 0
9 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 37 18.5 1
10 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 55 18.33 0
11 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 51 17 0
12 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 33 16.5 1
13 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 31 10.33 0
14 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 29 9.67 0
15 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 29 9.67 0
16 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 1 1 7 7 0
17 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 6 3 1
18 Kevin Sinclair West Indies 3 1 3 3 0
19 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 1 2 2 0
20 తిషారా పెరార Sri Lanka 3 2 3 1.5 0
21 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 1 9 0 1
22 Fidel Edwards West Indies 2 1 1 0 1
23 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 0 0 0 0
24 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 69 - 56
2 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 68 - 54
3 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 75 - 44
4 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 81 - 39
5 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 51 - 38
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 37 - 33
7 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 52 - 29
8 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 55 - 28
9 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3 73 - 26
10 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 31 - 23
11 Obed McCoy West Indies 3 1 23 - 23
12 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 33 - 21
13 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 31 - 19
14 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 29 - 16
15 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 29 - 13
16 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 1 9 - 9
17 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 1 1 7 - 7
18 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 6 - 4
19 Kevin Sinclair West Indies 3 1 3 - 3
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 1 2 - 2
21 తిషారా పెరార Sri Lanka 3 2 3 - 2
22 Fidel Edwards West Indies 2 1 1 - 1

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 69 1 56
2 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 68 1 54

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 3 51 7
2 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3 73 4
3 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 55 4
4 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 52 4
5 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 33 4
6 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 75 3
7 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 81 2
8 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 69 2
9 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 3 31 2
10 Obed McCoy West Indies 3 1 23 2
11 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 68 1
12 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 37 1
13 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 29 1
14 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 1 1 7 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 81 8
2 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3 73 8
3 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 55 6
4 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 69 5
5 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 75 4
6 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 68 3
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 3 37 3
8 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 2 31 3
9 క్రిస్ గేల్ West Indies 3 3 29 3
10 Obed McCoy West Indies 3 1 23 2
11 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 52 1
12 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 3 29 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3
2 లెండిల్ సిమన్స్ West Indies 3 3
3 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 2
4 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 2
5 Kevin Sinclair West Indies 3 2
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 3 2
7 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 1
8 Ashen Bandara Sri Lanka 3 1
9 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 1
10 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 1
11 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 1
12 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 1
13 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 1
14 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 72 8 0
2 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 46 6 0
3 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 72 4 0
4 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 3 66 4 0
5 Obed McCoy West Indies 3 3 72 4 0
6 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 72 3 0
7 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 72 3 0
8 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 42 2 0
9 Kevin Sinclair West Indies 3 3 54 2 0
10 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 2 24 1 0
11 Fidel Edwards West Indies 2 2 36 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 72 128 4 -
2 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 1 6 19 0 -
3 Ashen Bandara Sri Lanka 3 1 6 2 0 -
4 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 2 24 19 1 -
5 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 3 66 78 4 -
6 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 72 82 3 -
7 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 42 28 2 -
8 Fidel Edwards West Indies 2 2 36 48 1 -
9 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 72 82 3 -
10 Kevin Sinclair West Indies 3 3 54 77 2 -
11 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 1 12 11 0 -
12 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 46 39 6 -
13 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 1 1 6 0 -
14 Obed McCoy West Indies 3 3 72 88 4 -
15 తిషారా పెరార Sri Lanka 3 1 12 42 0 -
16 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 72 42 8 -

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Ashen Bandara Sri Lanka 3 1 2 125
2 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 3.5 124
3 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 4 137.5
4 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 2 4.75 121.05
5 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 5.09 0
6 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 1 5.5 175.86
7 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 6.83 27.27
8 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 6.83 100
9 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 3 7.09 100
10 Obed McCoy West Indies 3 3 7.33 328.57
11 Fidel Edwards West Indies 2 2 8 50
12 Kevin Sinclair West Indies 3 3 8.56 37.5
13 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 10.67 100
14 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 3 1 19 90.62
15 తిషారా పెరార Sri Lanka 3 1 21 42.86
16 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 1 36 0

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 3.5 5.25
2 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 2 2 5.09 6.50
3 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 4 14.00
4 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 2 4.75 19.00
5 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 3 3 7.09 19.50
6 Obed McCoy West Indies 3 3 7.33 22.00
7 డ్వేన్ బ్రావో West Indies 3 3 6.83 27.33
8 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 6.83 27.33
9 అకిలా ధనుంజయ Sri Lanka 3 3 10.67 32.00
10 Kevin Sinclair West Indies 3 3 8.56 38.50
11 Fidel Edwards West Indies 2 2 8 48.00

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 258 82.43 21 3
2 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 187 95.90 23 3
3 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 181 79.74 14 6
4 డారెన్ బ్రేవో West Indies 3 3 149 78.84 7 6
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 130 135.42 9 7
6 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 123 75.93 8 1
7 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 99 66.44 5 2
8 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 84 76.36 5 1
9 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 68 128.30 5 2
10 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 50 108.70 4 2
11 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 42 77.78 5 -
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 22 81.48 1 -
13 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 22 75.86 2 -
14 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 2 21 75.00 3 -
15 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 18 81.82 2 -
16 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 16 114.29 1 1
17 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 1 15 214.29 1 1
18 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 9 56.25 1 -
19 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 9 42.86 - -
20 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 5 71.43 - -
21 Oshada Fernando Sri Lanka 1 1 2 66.67 - -
22 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 1 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 1 15 214.29 15
2 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 130 135.42 65
3 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 68 128.30 68
4 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 16 114.29 0
5 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 50 108.70 50
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 187 95.90 62.33
7 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 258 82.43 86
8 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 18 81.82 0
9 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 22 81.48 22
10 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 181 79.74 60.33
11 డారెన్ బ్రేవో West Indies 3 3 149 78.84 74.5
12 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 42 77.78 14
13 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 84 76.36 28
14 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 123 75.93 61.5
15 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 22 75.86 11
16 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 2 21 75.00 21
17 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 5 71.43 5
18 Oshada Fernando Sri Lanka 1 1 2 66.67 2
19 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 99 66.44 33
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 9 56.25 9
21 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 9 42.86 9
22 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 1 1 25.00 1

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 110 82.43 21 3
2 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 103 79.74 14 6
3 డారెన్ బ్రేవో West Indies 3 3 102 78.84 7 6
4 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 96 95.90 23 3
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 80 135.42 9 7
6 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 71 66.44 5 2
7 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 55 75.93 8 1
8 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 53 128.30 5 2
9 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 52 76.36 5 1
10 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 35 108.70 4 2
11 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 24 77.78 5 -
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 22 81.48 1 -
13 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 19 75.86 2 -
14 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 16 81.82 2 -
15 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 1 15 214.29 1 1
16 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 14 114.29 1 1
17 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 2 13 75.00 3 -
18 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 9 42.86 - -
19 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 8 56.25 1 -
20 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 5 71.43 - -
21 Oshada Fernando Sri Lanka 1 1 2 66.67 - -
22 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 1 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 258 86 0
2 డారెన్ బ్రేవో West Indies 3 3 149 74.5 1
3 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 68 68 1
4 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 130 65 1
5 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 187 62.33 0
6 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 123 61.5 1
7 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 181 60.33 0
8 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 50 50 1
9 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 99 33 0
10 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 84 28 0
11 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 22 22 0
12 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 2 21 21 1
13 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 1 15 15 0
14 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 42 14 0
15 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 22 11 0
16 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 9 9 1
17 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 9 9 0
18 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 5 5 0
19 Oshada Fernando Sri Lanka 1 1 2 2 0
20 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 1 1 1 0
21 Akeal Hosein West Indies 3 0 0 0 0
22 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 0 0 0 0
23 Anderson Phillip West Indies 1 0 0 0 0
24 Asitha Fernando Sri Lanka 1 0 0 0 0
25 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 16 0 2
26 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 18 0 2
27 Romario Shepherd West Indies 2 0 0 0 0
28 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 258 1 110
2 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 181 1 103
3 డారెన్ బ్రేవో West Indies 3 3 149 1 102
4 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 187 - 96
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 130 - 80
6 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 99 - 71
7 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 123 - 55
8 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 68 - 53
9 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 84 - 52
10 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 50 - 35
11 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 42 - 24
12 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 22 - 22
13 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 22 - 19
14 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 18 - 16
15 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 1 15 - 15
16 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 16 - 14
17 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 2 21 - 13
18 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 9 - 9
19 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 9 - 8
20 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 5 - 5
21 Oshada Fernando Sri Lanka 1 1 2 - 2
22 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 258 2 110
2 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 187 2 96
3 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 123 2 55
4 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 181 1 103
5 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 130 1 80
6 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 99 1 71
7 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 68 1 53
8 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 84 1 52

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 130 7
2 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 181 6
3 డారెన్ బ్రేవో West Indies 3 3 149 6
4 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 258 3
5 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 187 3
6 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 99 2
7 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 68 2
8 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 50 2
9 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 123 1
10 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 84 1
11 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 16 1
12 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 1 15 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 187 23
2 షాయ్ హోప్ West Indies 3 3 258 21
3 ఎవిన్ లూయిస్ West Indies 3 3 181 14
4 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 130 9
5 Ashen Bandara Sri Lanka 3 3 123 8
6 డారెన్ బ్రేవో West Indies 3 3 149 7
7 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 3 3 99 5
8 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 3 84 5
9 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 68 5
10 Pathum Nissanka Sri Lanka 3 3 42 5
11 నికోలస్ పురన్ West Indies 3 2 50 4
12 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 2 21 3
13 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 22 2
14 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 2 18 2
15 దాసున్ షనకా Sri Lanka 1 1 22 1
16 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2 16 1
17 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 1 15 1
18 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 9 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3
2 Ashen Bandara Sri Lanka 3 2
3 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 2
4 Romario Shepherd West Indies 2 2
5 Akeal Hosein West Indies 3 1
6 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 1
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 3 1
8 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 1
9 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 1
10 షాయ్ హోప్ West Indies 3 1
11 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 144 6 0
2 Akeal Hosein West Indies 3 3 132 4 0
3 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 180 4 0
4 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 150 3 0
5 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 72 3 0
6 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 120 2 0
7 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 106 2 0
8 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 57 2 0
9 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 84 1 0
10 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 150 1 0
11 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 54 1 0
12 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 180 1 0
13 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 180 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Akeal Hosein West Indies 3 3 132 97 4 -
2 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 180 142 4 -
3 Anderson Phillip West Indies 1 1 36 43 0 -
4 Ashen Bandara Sri Lanka 3 1 6 8 0 -
5 Asitha Fernando Sri Lanka 1 1 48 62 0 -
6 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 84 70 1 -
7 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 120 106 2 -
8 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 150 124 1 -
9 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 150 158 3 -
10 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 144 108 6 -
11 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 18 21 0 -
12 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 54 32 1 -
13 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 180 145 1 -
14 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 106 112 2 -
15 Romario Shepherd West Indies 2 2 48 67 0 -
16 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 57 56 2 -
17 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 72 72 3 -
18 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 180 123 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 3.56 128.3
2 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 4.1 135.42
3 Akeal Hosein West Indies 3 3 4.41 0
4 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 4.5 75
5 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 4.73 0
6 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 4.83 81.82
7 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 4.96 214.29
8 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 5 95.9
9 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 5.3 56.25
10 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 5.89 0
11 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 6 75.86
12 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 6.32 114.29
13 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 6.34 25
14 Kamindu Mendis Sri Lanka 1 1 7 42.86
15 Anderson Phillip West Indies 1 1 7.17 0
16 Asitha Fernando Sri Lanka 1 1 7.75 0
17 Ashen Bandara Sri Lanka 3 1 8 75.93
18 Romario Shepherd West Indies 2 2 8.38 0

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 4.5 18.00
2 తిషారా పెరార Sri Lanka 2 2 6 24.00
3 Akeal Hosein West Indies 3 3 4.41 24.25
4 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 5.89 28.00
5 కీరన్ పొలార్డ్ West Indies 3 2 3.56 32.00
6 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 4.73 35.50
7 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 3 3 6.32 52.67
8 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 2 5.3 53.00
9 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 2 2 6.34 56.00
10 ధనుష్క గుణతిలకా Sri Lanka 3 3 5 70.00
11 వనిందు హసరంగా Sri Lanka 3 3 4.1 123.00
12 ఫాబియన్ అలెన్ West Indies 3 3 4.96 124.00
13 లక్ష్సన్ సందకన్ Sri Lanka 3 3 4.83 145.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 240 39.93 19 -
2 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 237 35.16 17 -
3 Kyle Mayers West Indies 2 4 201 62.81 27 2
4 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 179 51.14 20 -
5 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 163 41.27 12 -
6 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 148 56.06 12 -
7 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 144 41.98 18 1
8 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 138 59.74 18 -
9 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 134 75.71 19 3
10 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 102 41.63 11 -
11 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 91 36.55 10 -
12 John Campbell West Indies 2 4 68 32.08 8 -
13 Joshua Da Silva West Indies 2 3 67 38.29 7 -
14 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 62 30.85 7 -
15 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 42 39.62 4 1
16 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 2 29 59.18 3 1
17 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 18 38.30 1 1
18 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 17 36.96 1 -
19 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 2 14 27.45 2 -
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 3 10 23.81 - -
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 2 1 12.50 - -
22 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 3 1 7.69 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 134 75.71 67
2 Kyle Mayers West Indies 2 4 201 62.81 50.25
3 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 138 59.74 69
4 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 2 29 59.18 14.5
5 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 148 56.06 49.33
6 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 179 51.14 59.67
7 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 144 41.98 72
8 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 102 41.63 34
9 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 163 41.27 54.33
10 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 240 39.93 60
11 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 42 39.62 10.5
12 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 18 38.30 9
13 Joshua Da Silva West Indies 2 3 67 38.29 33.5
14 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 17 36.96 5.67
15 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 91 36.55 22.75
16 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 237 35.16 59.25
17 John Campbell West Indies 2 4 68 32.08 17
18 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 62 30.85 20.67
19 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 2 14 27.45 14
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 3 10 23.81 3.33
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 2 1 12.50 1
22 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 3 1 7.69 1

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 126 35.16 17 -
2 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 113 41.98 18 1
3 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 103 41.27 12 -
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 96 56.06 12 -
5 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 91 51.14 20 -
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 76 39.93 19 -
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 75 36.55 10 -
8 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 73 75.71 19 3
9 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 71 59.74 18 -
10 Kyle Mayers West Indies 2 4 55 62.81 27 2
11 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 50 41.63 11 -
12 Joshua Da Silva West Indies 2 3 46 38.29 7 -
13 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 44 30.85 7 -
14 John Campbell West Indies 2 4 42 32.08 8 -
15 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 2 29 59.18 3 1
16 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 18 39.62 4 1
17 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 10 38.30 1 1
18 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 2 9 27.45 2 -
19 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 8 36.96 1 -
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 3 6 23.81 - -
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 2 1 12.50 - -
22 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 3 1 7.69 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 144 72 1
2 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 138 69 2
3 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 134 67 0
4 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 240 60 0
5 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 179 59.67 1
6 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 237 59.25 0
7 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 163 54.33 0
8 Kyle Mayers West Indies 2 4 201 50.25 0
9 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 148 49.33 0
10 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 102 34 0
11 Joshua Da Silva West Indies 2 3 67 33.5 1
12 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 91 22.75 0
13 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 62 20.67 1
14 John Campbell West Indies 2 4 68 17 0
15 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 2 29 14.5 0
16 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 2 14 14 1
17 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 42 10.5 0
18 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 18 9 1
19 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 17 5.67 0
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 3 10 3.33 0
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 2 1 1 1
22 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 3 1 1 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 237 1 126
2 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 144 1 113
3 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 163 1 103
4 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 148 - 96
5 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 179 - 91
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 240 - 76
7 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 91 - 75
8 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 134 - 73
9 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 138 - 71
10 Kyle Mayers West Indies 2 4 201 - 55
11 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 102 - 50
12 Joshua Da Silva West Indies 2 3 67 - 46
13 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 62 - 44
14 John Campbell West Indies 2 4 68 - 42
15 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 2 29 - 29
16 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 42 - 18
17 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 18 - 10
18 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 2 14 - 9
19 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 17 - 8
20 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 3 10 - 6
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 2 1 - 1
22 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 3 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 240 3 76
2 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 179 2 91
3 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 134 2 73
4 Kyle Mayers West Indies 2 4 201 2 55
5 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 237 1 126
6 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 163 1 103
7 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 148 1 96
8 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 91 1 75
9 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 138 1 71
10 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 102 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 134 3
2 Kyle Mayers West Indies 2 4 201 2
3 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 144 1
4 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 42 1
5 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 2 29 1
6 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 18 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 201 27
2 Oshada Fernando Sri Lanka 2 4 179 20
3 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 4 240 19
4 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2 134 19
5 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 144 18
6 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 138 18
7 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 237 17
8 Pathum Nissanka Sri Lanka 2 3 163 12
9 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 3 148 12
10 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 3 102 11
11 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 2 4 91 10
12 John Campbell West Indies 2 4 68 8
13 Joshua Da Silva West Indies 2 3 67 7
14 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 4 62 7
15 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 42 4
16 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 2 29 3
17 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 2 14 2
18 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 18 1
19 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 3 17 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 నిరోషా డిక్వెల్లా Sri Lanka 2 10
2 Joshua Da Silva West Indies 2 6
3 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 2
4 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 2
5 John Campbell West Indies 2 2
6 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 2
7 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 2 2
8 Rahkeem Cornwall West Indies 2 2
9 దినేష్ చండిమల్ Sri Lanka 2 1
10 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 1
11 Kyle Mayers West Indies 2 1
12 Nkrumah Bonner West Indies 2 1
13 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 4 552 11 1
2 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 438 9 0
3 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 4 475 7 0
4 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 424 7 1
5 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 4 454 5 0
6 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 4 384 4 0
7 Kyle Mayers West Indies 2 4 168 4 0
8 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 486 4 0
9 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 591 4 0
10 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 354 1 0
11 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 3 66 1 0
12 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 290 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 424 130 7 1
2 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 4 552 236 11 1
3 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 4 384 212 4 -
4 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 354 149 1 -
5 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 4 475 258 7 -
6 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 3 66 36 1 -
7 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 438 212 9 -
8 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 2 72 37 0 -
9 Kyle Mayers West Indies 2 4 168 45 4 -
10 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 486 214 4 -
11 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 591 240 4 -
12 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 290 146 1 -
13 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 4 454 245 5 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 1.61 62.81
2 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 1.84 59.74
3 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 2.44 75.71
4 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 2.53 41.63
5 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 4 2.57 36.96
6 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 2.64 38.3
7 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 2.9 27.45
8 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 3.02 12.5
9 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 2 3.08 35.16
10 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 4 3.24 7.69
11 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 4 3.26 23.81
12 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 3 3.27 39.62
13 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 4 3.31 59.18

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 1.61 11.25
2 జాసన్ హోల్డర్ West Indies 2 4 1.84 18.57
3 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 2 4 2.57 21.45
4 కీమర్ రోచ్ West Indies 2 4 2.9 23.56
5 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 3 3.27 36.00
6 దుష్మంత చమేరా Sri Lanka 2 4 3.26 36.86
7 విశ్వ ఫెర్నాండో Sri Lanka 2 4 3.24 49.00
8 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 2 4 3.31 53.00
9 Lasith Embuldeniya Sri Lanka 2 3 2.64 53.50
10 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 2.44 60.00
11 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 3.02 146.00
12 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 2 4 2.53 149.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X