హోం  »  Cricket  »  Scotland vs Sri Lanka 2019  »  Stats

Scotland vs Sri Lanka 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1 77 87.50 7 -
2 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 94.87 5 3
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 117.86 4 3
4 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 145.24 6 3
5 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 55 77.46 4 -
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1 44 110.00 3 1
7 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 34 77.27 7 -
8 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 18 78.26 - -
9 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 15 214.29 - 2
10 జీవన్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 13 162.50 1 1
11 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 12 300.00 1 1
12 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 8 133.33 1 -
13 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 8 200.00 - 1
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 1 7 70.00 - -
15 Tom Sole Scotland 1 1 5 166.67 1 -
16 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 1 50.00 - -
17 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 1 10.00 - -
18 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 1 25.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 12 300.00 0
2 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 15 214.29 15
3 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 8 200.00 8
4 Tom Sole Scotland 1 1 5 166.67 5
5 జీవన్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 13 162.50 13
6 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 145.24 61
7 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 8 133.33 0
8 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 117.86 66
9 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1 44 110.00 0
10 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 94.87 74
11 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1 77 87.50 77
12 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 18 78.26 18
13 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 55 77.46 55
14 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 34 77.27 34
15 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 1 7 70.00 7
16 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 1 50.00 1
17 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 1 25.00 1
18 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 1 10.00 1

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1 77 87.50 7 -
2 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 94.87 5 3
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 117.86 4 3
4 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 145.24 6 3
5 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 55 77.46 4 -
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1 44 110.00 3 1
7 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 34 77.27 7 -
8 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 18 78.26 - -
9 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 15 214.29 - 2
10 జీవన్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 13 162.50 1 1
11 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 12 300.00 1 1
12 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 8 133.33 1 -
13 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 8 200.00 - 1
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 1 7 70.00 - -
15 Tom Sole Scotland 1 1 5 166.67 1 -
16 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 1 50.00 - -
17 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 1 10.00 - -
18 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 1 25.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1 77 77 0
2 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 74 0
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 66 0
4 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 61 0
5 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 55 55 0
6 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 34 34 0
7 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 18 18 0
8 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 15 15 0
9 జీవన్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 13 13 0
10 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 8 8 0
11 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 1 7 7 0
12 Tom Sole Scotland 1 1 5 5 0
13 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 1 1 0
14 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 1 1 0
15 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 1 1 0
16 Brad Wheal Scotland 1 1 0 0 0
17 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1 44 0 1
18 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 8 0 1
19 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 0 0 0 0
20 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 0 0 0
21 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 12 0 1
22 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1 77 - 77
2 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 - 74
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 - 66
4 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 - 61
5 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 55 - 55
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1 44 - 44
7 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 34 - 34
8 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 18 - 18
9 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 15 - 15
10 జీవన్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 13 - 13
11 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 12 - 12
12 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 8 - 8
13 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 8 - 8
14 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 1 7 - 7
15 Tom Sole Scotland 1 1 5 - 5
16 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 1 - 1
17 ఏంజెలో మాథ్యూస్ Sri Lanka 1 1 1 - 1
18 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1 77 1 77
2 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 1 74
3 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 1 66
4 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 1 61
5 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 55 1 55

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 3
2 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 3
3 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 3
4 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 15 2
5 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1 44 1
6 జీవన్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 13 1
7 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 12 1
8 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 8 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1 77 7
2 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 34 7
3 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 61 6
4 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 1 74 5
5 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 66 4
6 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 55 4
7 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1 44 3
8 జీవన్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1 13 1
9 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 12 1
10 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 8 1
11 Tom Sole Scotland 1 1 5 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 అవిష్కా ఫెర్నాండో Sri Lanka 1 2
2 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 2
3 Tom Sole Scotland 1 2
4 డిముత్ కరుణరత్నే Sri Lanka 1 1
5 కుశాల్ మెండిస్ Sri Lanka 1 1
6 లాహిరు తిరమన్నే Sri Lanka 1 1
7 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1
8 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 1 42 4 0
2 Brad Wheal Scotland 1 1 60 3 0
3 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 60 2 0
4 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 42 2 0
5 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 42 1 0
6 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 60 1 0
7 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 24 1 0
8 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 42 1 0
9 Tom Sole Scotland 1 1 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 42 55 0 -
4 Brad Wheal Scotland 1 1 60 49 3 -
7 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 1 32 30 0 -
10 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 42 31 1 -
15 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 60 61 1 -
17 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 24 25 1 -
18 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 1 42 34 4 -
19 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 60 76 2 -
20 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 42 55 2 -
21 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 42 46 1 -
22 Tom Sole Scotland 1 1 54 52 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 4.43 214.29
2 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 1 4.86 0
3 Brad Wheal Scotland 1 1 4.9 0
4 ధనుంజయ డి సెల్వా Sri Lanka 1 1 5.62 70
5 Tom Sole Scotland 1 1 5.78 166.67
6 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 6.1 133.33
7 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 6.25 200
8 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 6.57 0
9 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 7.6 0
10 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 7.86 50
11 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 7.86 300

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 నువాన్ ప్రదీప్ Sri Lanka 1 1 4.86 8.50
2 Brad Wheal Scotland 1 1 4.9 16.33
3 మైఖేల్ లీస్క్ Scotland 1 1 6.25 25.00
4 సురంగ లక్మల్ Sri Lanka 1 1 7.86 27.50
5 ఇసురు ఉదనా Sri Lanka 1 1 4.43 31.00
6 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 7.6 38.00
7 తిషారా పెరార Sri Lanka 1 1 6.57 46.00
8 Tom Sole Scotland 1 1 5.78 52.00
9 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 6.1 61.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more