హోం  »  Cricket  »  Scotland vs Afghanistan 2019  »  Stats

Scotland vs Afghanistan 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 113 98.26 11 2
2 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 100 112.36 10 1
3 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 79 80.61 12 -
4 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1 59 98.33 6 -
5 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 82.09 7 1
6 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 33 165.00 5 1
7 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 32 60.38 3 1
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 28 215.38 3 2
9 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 22 122.22 1 -
10 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 20 142.86 3 -
11 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 14 116.67 2 1
12 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 13 216.67 1 -
13 Tom Sole Scotland 1 1 8 114.29 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 13 216.67 0
2 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 28 215.38 28
3 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 33 165.00 33
4 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 20 142.86 20
5 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 22 122.22 0
6 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 14 116.67 14
7 Tom Sole Scotland 1 1 8 114.29 8
8 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 100 112.36 100
9 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1 59 98.33 0
10 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 113 98.26 113
11 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 82.09 55
12 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 79 80.61 79
13 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 32 60.38 32

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 113 98.26 11 2
2 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 100 112.36 10 1
3 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 79 80.61 12 -
4 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1 59 98.33 6 -
5 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 82.09 7 1
6 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 33 165.00 5 1
7 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 32 60.38 3 1
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 28 215.38 3 2
9 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 22 122.22 1 -
10 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 20 142.86 3 -
11 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 14 116.67 2 1
12 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 13 216.67 1 -
13 Tom Sole Scotland 1 1 8 114.29 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 113 113 0
2 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 100 100 0
3 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 79 79 0
4 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 55 0
5 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 33 33 0
6 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 32 32 0
7 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 28 28 0
8 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 20 20 0
9 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 14 14 0
10 Tom Sole Scotland 1 1 8 8 0
11 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 0 0 0 0
12 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 0 0 0 0
13 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 22 0 1
14 Brad Wheal Scotland 1 0 0 0 0
15 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 1 0 0 0 0
16 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 1 0 0 0 0
17 హమీద్ హాసన్ Afghanistan 1 0 0 0 0
18 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1 59 0 1
19 మార్క్ వాట్ Scotland 1 0 0 0 0
20 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 1 0 0 0 0
21 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 13 0 1
22 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 113 1 113
2 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 100 1 100
3 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 79 - 79
4 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1 59 - 59
5 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 - 55
6 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 33 - 33
7 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 32 - 32
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 28 - 28
9 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 22 - 22
10 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 20 - 20
11 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 14 - 14
12 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 13 - 13
13 Tom Sole Scotland 1 1 8 - 8

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 79 1 79
2 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1 59 1 59
3 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 1 55

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 113 2
2 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 28 2
3 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 100 1
4 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 1
5 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 33 1
6 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 32 1
7 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 14 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1 79 12
2 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 113 11
3 కలుమ్ మ్యాక్లియోడ్ Scotland 1 1 100 10
4 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1 55 7
5 హష్మతుల్లా షాహిది Afghanistan 1 1 59 6
6 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 33 5
7 మాథ్యూ క్రాస్ Scotland 1 1 32 3
8 జార్జ్ మున్సే Scotland 1 1 28 3
9 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1 20 3
10 హజ్రత్ జజాయ్ Afghanistan 1 1 14 2
11 అస్గర్ స్టాంక్జాయ్ Afghanistan 1 1 22 1
12 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 13 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 నజీబుల్లా జాద్రన్ Afghanistan 1 2
2 క్రైగ్ వాలెస్ Scotland 1 1
3 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 1 1
4 కైల్ కోట్జెర్ Scotland 1 1
5 మహ్మ్మద్ షెహజాద్ Afghanistan 1 1
6 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 1 1 60 3 0
2 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 60 2 0
3 హమీద్ హాసన్ Afghanistan 1 1 60 2 0
4 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 47 1 0
5 Brad Wheal Scotland 1 1 48 1 0
6 Tom Sole Scotland 1 1 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 60 66 2 -
2 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 47 45 1 -
4 Brad Wheal Scotland 1 1 48 49 1 -
7 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 60 64 0 -
9 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 1 1 60 72 3 -
10 హమీద్ హాసన్ Afghanistan 1 1 60 55 2 -
14 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 48 46 0 -
18 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 6 13 0 -
19 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 24 21 0 -
20 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 48 60 0 -
21 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 1 1 54 50 0 -
22 Tom Sole Scotland 1 1 54 47 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 Tom Sole Scotland 1 1 5.22 114.29
2 రిచర్డ్ బెరిన్టన్ Scotland 1 1 5.25 165
3 హమీద్ హాసన్ Afghanistan 1 1 5.5 0
4 షరాఫద్దీన్ అష్రఫ్ Afghanistan 1 1 5.56 0
5 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 5.74 0
6 మార్క్ వాట్ Scotland 1 1 5.75 0
7 Brad Wheal Scotland 1 1 6.12 0
8 దావ్లాత్ జాద్రన్ Afghanistan 1 1 6.4 0
9 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 6.6 0
10 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 1 1 7.2 0
11 సఫైయన్ షరీఫ్ Scotland 1 1 7.5 216.67
12 రహ్మాత్ షా Afghanistan 1 1 13 98.26

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 గుల్బాడిన్ నాబ్ Afghanistan 1 1 7.2 24.00
2 హమీద్ హాసన్ Afghanistan 1 1 5.5 27.50
3 ఆప్తాబ్ ఆలం Afghanistan 1 1 6.6 33.00
4 అలస్డైర్ ఎవాన్స్ Scotland 1 1 5.74 45.00
5 Tom Sole Scotland 1 1 5.22 47.00
6 Brad Wheal Scotland 1 1 6.12 49.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more