హోం  »  Cricket  »  Netherlands vs England 2022  »  Stats

Netherlands vs England 2022 Stats & Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 జోస్ బట్లర్ England 3 2 248 185.07 14 19
2 Philip Salt England 3 3 248 140.11 32 3
3 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 3 3 214 106.47 11 4
4 జాసన్ రాయ్ England 3 3 175 114.38 28 1
5 డేవిడ్ మలాన్ England 3 3 161 100.00 10 4
6 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 118 75.16 5 2
7 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 3 3 112 81.16 12 2
8 Tom Cooper Netherlands 3 3 73 75.26 7 -
9 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 70 250.00 6 6
10 మొయిన్ అలీ England 3 1 42 105.00 5 1
11 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 36 81.82 1 2
12 Teja Nidamanuru Netherlands 2 2 32 82.05 2 1
13 Vikram Singh Netherlands 3 3 29 61.70 3 -
14 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 25 65.79 1 -
15 Musa Ahmad Netherlands 1 1 21 60.00 1 -
16 Shane Snater Netherlands 2 2 21 161.54 1 1
17 Tim Pringle Netherlands 2 2 6 60.00 - -
18 ఫిలిప్ బోసేవేన్ Netherlands 1 1 5 55.56 1 -
19 ఫ్రెడ్రిక్ క్లాసేన్ Netherlands 1 1 3 100.00 - -
20 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 2 66.67 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 70 250.00 70
2 జోస్ బట్లర్ England 3 2 248 185.07 0
3 Shane Snater Netherlands 2 2 21 161.54 21
4 Philip Salt England 3 3 248 140.11 82.67
5 జాసన్ రాయ్ England 3 3 175 114.38 87.5
6 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 3 3 214 106.47 107
7 మొయిన్ అలీ England 3 1 42 105.00 0
8 డేవిడ్ మలాన్ England 3 3 161 100.00 80.5
9 ఫ్రెడ్రిక్ క్లాసేన్ Netherlands 1 1 3 100.00 0
10 Teja Nidamanuru Netherlands 2 2 32 82.05 16
11 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 36 81.82 18
12 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 3 3 112 81.16 37.33
13 Tom Cooper Netherlands 3 3 73 75.26 24.33
14 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 118 75.16 39.33
15 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 2 66.67 2
16 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 25 65.79 25
17 Vikram Singh Netherlands 3 3 29 61.70 9.67
18 Musa Ahmad Netherlands 1 1 21 60.00 21
19 Tim Pringle Netherlands 2 2 6 60.00 3
20 ఫిలిప్ బోసేవేన్ Netherlands 1 1 5 55.56 5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 జోస్ బట్లర్ England 3 2 162 185.07 14 19
2 డేవిడ్ మలాన్ England 3 3 125 100.00 10 4
3 Philip Salt England 3 3 122 140.11 32 3
4 జాసన్ రాయ్ England 3 3 101 114.38 28 1
5 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 3 3 78 106.47 11 4
6 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 66 250.00 6 6
7 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 56 75.16 5 2
8 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 3 3 55 81.16 12 2
9 మొయిన్ అలీ England 3 1 42 105.00 5 1
10 Tom Cooper Netherlands 3 3 33 75.26 7 -
11 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 30 81.82 1 2
12 Teja Nidamanuru Netherlands 2 2 28 82.05 2 1
13 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 25 65.79 1 -
14 Musa Ahmad Netherlands 1 1 21 60.00 1 -
15 Shane Snater Netherlands 2 2 17 161.54 1 1
16 Vikram Singh Netherlands 3 3 13 61.70 3 -
17 Tim Pringle Netherlands 2 2 6 60.00 - -
18 ఫిలిప్ బోసేవేన్ Netherlands 1 1 5 55.56 1 -
19 ఫ్రెడ్రిక్ క్లాసేన్ Netherlands 1 1 3 100.00 - -
20 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 2 66.67 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 3 3 214 107 1
2 జాసన్ రాయ్ England 3 3 175 87.5 1
3 Philip Salt England 3 3 248 82.67 0
4 డేవిడ్ మలాన్ England 3 3 161 80.5 1
5 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 70 70 1
6 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 118 39.33 0
7 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 3 3 112 37.33 0
8 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 25 25 0
9 Tom Cooper Netherlands 3 3 73 24.33 0
10 Musa Ahmad Netherlands 1 1 21 21 0
11 Shane Snater Netherlands 2 2 21 21 1
12 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 36 18 1
13 Teja Nidamanuru Netherlands 2 2 32 16 0
14 Vikram Singh Netherlands 3 3 29 9.67 0
15 ఫిలిప్ బోసేవేన్ Netherlands 1 1 5 5 0
16 Tim Pringle Netherlands 2 2 6 3 0
17 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 2 2 0
18 ఆదిల్ రషీద్ England 3 0 0 0 0
19 Aryan Dutt Netherlands 3 2 0 0 0
20 Brydon Carse England 2 0 0 0 0
21 David Payne England 1 0 0 0 0
22 డేవిడ్ విల్లీ England 3 0 0 0 0
23 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 2 2 0 0 0
24 ఫ్రెడ్రిక్ క్లాసేన్ Netherlands 1 1 3 0 1
25 జోస్ బట్లర్ England 3 2 248 0 2
26 మొయిన్ అలీ England 3 1 42 0 1
27 Reece Topley England 2 0 0 0 0
28 శామ్ కుర్రన్ England 2 0 0 0 0
29 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 జోస్ బట్లర్ England 3 2 248 1 162
2 డేవిడ్ మలాన్ England 3 3 161 1 125
3 Philip Salt England 3 3 248 1 122
4 జాసన్ రాయ్ England 3 3 175 1 101

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 3 3 214 3 78
2 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 3 3 112 2 55
3 జోస్ బట్లర్ England 3 2 248 1 162
4 Philip Salt England 3 3 248 1 122
5 జాసన్ రాయ్ England 3 3 175 1 101
6 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 70 1 66
7 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 118 1 56

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 జోస్ బట్లర్ England 3 2 248 19
2 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 70 6
3 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 3 3 214 4
4 డేవిడ్ మలాన్ England 3 3 161 4
5 Philip Salt England 3 3 248 3
6 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 118 2
7 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 3 3 112 2
8 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 36 2
9 జాసన్ రాయ్ England 3 3 175 1
10 మొయిన్ అలీ England 3 1 42 1
11 Teja Nidamanuru Netherlands 2 2 32 1
12 Shane Snater Netherlands 2 2 21 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Philip Salt England 3 3 248 32
2 జాసన్ రాయ్ England 3 3 175 28
3 జోస్ బట్లర్ England 3 2 248 14
4 మాక్స్ ఓ డోడ్ Netherlands 3 3 112 12
5 స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ Netherlands 3 3 214 11
6 డేవిడ్ మలాన్ England 3 3 161 10
7 Tom Cooper Netherlands 3 3 73 7
8 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 70 6
9 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 118 5
10 మొయిన్ అలీ England 3 1 42 5
11 Vikram Singh Netherlands 3 3 29 3
12 Teja Nidamanuru Netherlands 2 2 32 2
13 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 36 1
14 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 25 1
15 Musa Ahmad Netherlands 1 1 21 1
16 Shane Snater Netherlands 2 2 21 1
17 ఫిలిప్ బోసేవేన్ Netherlands 1 1 5 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ఆదిల్ రషీద్ England 3 3
2 డేవిడ్ మలాన్ England 3 2
3 జాసన్ రాయ్ England 3 2
4 జోస్ బట్లర్ England 3 2
5 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2
6 Shane Snater Netherlands 2 2
7 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 1
8 Brydon Carse England 2 1
9 డేవిడ్ విల్లీ England 3 1
10 Philip Salt England 3 1
11 ఫిలిప్ బోసేవేన్ Netherlands 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 డేవిడ్ విల్లీ England 3 3 158 8 0
2 ఆదిల్ రషీద్ England 3 3 174 3 0
3 Brydon Carse England 2 2 90 3 0
4 మొయిన్ అలీ England 3 2 84 3 0
5 Aryan Dutt Netherlands 3 3 102 2 0
6 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 78 2 0
7 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 42 2 0
8 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 54 2 0
9 Reece Topley England 2 2 108 2 0
10 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 90 2 0
11 David Payne England 1 1 54 1 0
12 డేవిడ్ మలాన్ England 3 1 4 1 0
13 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 132 1 0
14 Shane Snater Netherlands 2 2 79 1 0
15 Tim Pringle Netherlands 2 2 85 1 0
16 Tom Cooper Netherlands 3 1 24 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 David Payne England 1 1 4.22 0
2 Reece Topley England 2 2 4.5 0
3 డేవిడ్ విల్లీ England 3 3 4.71 0
4 ఆదిల్ రషీద్ England 3 3 5.17 0
5 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 5.23 250
6 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 5.4 0
7 Brydon Carse England 2 2 5.67 0
8 ఫ్రెడ్రిక్ క్లాసేన్ Netherlands 1 1 6 100
9 మొయిన్ అలీ England 3 2 6.21 105
10 Tom Cooper Netherlands 3 1 6.25 75.26
11 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 7.09 81.82
12 Tim Pringle Netherlands 2 2 7.13 60
13 డేవిడ్ మలాన్ England 3 1 7.5 100
14 Aryan Dutt Netherlands 3 3 7.76 0
15 Teja Nidamanuru Netherlands 2 1 8 82.05
16 వివియన్ కింగ్మా Netherlands 1 1 8 0
17 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 8.43 66.67
18 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 9.22 65.79
19 Shane Snater Netherlands 2 2 9.49 161.54
20 ఫిలిప్ బోసేవేన్ Netherlands 1 1 10.8 55.56
21 బాస్ డీ లీడ్ Netherlands 3 3 11.4 75.16

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 డేవిడ్ మలాన్ England 3 1 7.5 5.00
2 డేవిడ్ విల్లీ England 3 3 4.71 15.50
3 Tom Cooper Netherlands 3 1 6.25 25.00
4 Brydon Carse England 2 2 5.67 28.33
5 మొయిన్ అలీ England 3 2 6.21 29.00
6 పాల్ వాన్ మికెరెన్ Netherlands 1 1 8.43 29.50
7 లియామ్ లివింగ్ స్టోన్ England 3 2 5.23 34.00
8 David Payne England 1 1 4.22 38.00
9 Reece Topley England 2 2 4.5 40.50
10 శామ్ కుర్రన్ England 2 2 5.4 40.50
11 పీటర్ సీలార్ Netherlands 1 1 9.22 41.50
12 ఆదిల్ రషీద్ England 3 3 5.17 50.00
13 Aryan Dutt Netherlands 3 3 7.76 66.00
14 Tim Pringle Netherlands 2 2 7.13 101.00
15 Shane Snater Netherlands 2 2 9.49 125.00
16 లోగన్ వాన్ బీక్ Netherlands 3 3 7.09 156.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X