హోం  »  Cricket  »  Ireland vs England 2019  »  Stats

Ireland vs England 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy
ODI

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 80.26 3 1
2 టామ్ కరాన్ England 1 1 47 83.93 5 -
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 1 33 75.00 5 -
4 Mark Adair Ireland 1 1 32 106.67 2 2
5 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 29 65.91 1 1
6 దావిద్ మలన్ England 1 1 24 80.00 3 -
7 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 24 57.14 1 -
8 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 20 52.63 3 -
9 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 18 66.67 3 -
10 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 1 17 60.71 1 1
11 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 12 44.44 - -
12 Joshua Little Ireland 1 1 9 150.00 2 -
13 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 1 8 40.00 - -
14 జో డెన్లీ England 1 1 8 47.06 1 -
15 జో రూట్ England 1 1 7 116.67 1 -
16 Lorcan Tucker Ireland 1 1 7 140.00 1 -
17 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 5 45.45 - -
18 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 4 200.00 1 -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 4 200.00 4
2 Joshua Little Ireland 1 1 9 150.00 9
3 Lorcan Tucker Ireland 1 1 7 140.00 7
4 జో రూట్ England 1 1 7 116.67 7
5 Mark Adair Ireland 1 1 32 106.67 32
6 టామ్ కరాన్ England 1 1 47 83.93 0
7 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 80.26 0
8 దావిద్ మలన్ England 1 1 24 80.00 24
9 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 1 33 75.00 33
10 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 18 66.67 18
11 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 29 65.91 29
12 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 1 17 60.71 17
13 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 24 57.14 24
14 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 20 52.63 20
15 జో డెన్లీ England 1 1 8 47.06 8
16 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 5 45.45 0
17 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 12 44.44 12
18 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 1 8 40.00 8

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 80.26 3 1
2 టామ్ కరాన్ England 1 1 47 83.93 5 -
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 1 33 75.00 5 -
4 Mark Adair Ireland 1 1 32 106.67 2 2
5 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 29 65.91 1 1
6 దావిద్ మలన్ England 1 1 24 80.00 3 -
7 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 24 57.14 1 -
8 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 20 52.63 3 -
9 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 18 66.67 3 -
10 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 1 17 60.71 1 1
11 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 12 44.44 - -
12 Joshua Little Ireland 1 1 9 150.00 2 -
13 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 1 8 40.00 - -
14 జో డెన్లీ England 1 1 8 47.06 1 -
15 జో రూట్ England 1 1 7 116.67 1 -
16 Lorcan Tucker Ireland 1 1 7 140.00 1 -
17 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 5 45.45 - -
18 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 4 200.00 1 -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 1 33 33 0
2 Mark Adair Ireland 1 1 32 32 0
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 29 29 0
4 దావిద్ మలన్ England 1 1 24 24 0
5 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 24 24 0
6 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 20 20 0
7 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 18 18 0
8 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 1 17 17 0
9 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 12 12 0
10 Joshua Little Ireland 1 1 9 9 0
11 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 1 8 8 0
12 జో డెన్లీ England 1 1 8 8 0
13 జో రూట్ England 1 1 7 7 0
14 Lorcan Tucker Ireland 1 1 7 7 0
15 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 4 4 0
16 ఆదిల్ రషీద్ England 1 0 0 0 0
17 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 0 1
18 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 5 0 1
19 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 1 0 0 0
20 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 0 0 0 0
21 లియం ఫ్లంకెట్ England 1 0 0 0 0
22 టామ్ కరాన్ England 1 1 47 0 1

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 - 61
2 టామ్ కరాన్ England 1 1 47 - 47
3 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 1 33 - 33
4 Mark Adair Ireland 1 1 32 - 32
5 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 29 - 29
6 దావిద్ మలన్ England 1 1 24 - 24
7 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 24 - 24
8 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 20 - 20
9 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 18 - 18
10 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 1 17 - 17
11 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 12 - 12
12 Joshua Little Ireland 1 1 9 - 9
13 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 1 8 - 8
14 జో డెన్లీ England 1 1 8 - 8
15 జో రూట్ England 1 1 7 - 7
16 Lorcan Tucker Ireland 1 1 7 - 7
17 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 5 - 5
18 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 4 - 4

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 1 61

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Mark Adair Ireland 1 1 32 2
2 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 1
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 29 1
4 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 1 17 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 టామ్ కరాన్ England 1 1 47 5
2 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 1 33 5
3 బెన్ ఫోక్స్ England 1 1 61 3
4 దావిద్ మలన్ England 1 1 24 3
5 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 20 3
6 జేమ్స్ విన్స్ England 1 1 18 3
7 Mark Adair Ireland 1 1 32 2
8 Joshua Little Ireland 1 1 9 2
9 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1 29 1
10 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 24 1
11 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 1 17 1
12 జో డెన్లీ England 1 1 8 1
13 జో రూట్ England 1 1 7 1
14 Lorcan Tucker Ireland 1 1 7 1
15 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 4 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 బెన్ ఫోక్స్ England 1 2
2 ఇయాన్ మోర్గాన్ England 1 2
3 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 2
4 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1
5 జో డెన్లీ England 1 1
6 జో రూట్ England 1 1
7 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1
8 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1
9 Mark Adair Ireland 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Joshua Little Ireland 1 1 48 4 0
2 లియం ఫ్లంకెట్ England 1 1 42 4 0
3 టామ్ కరాన్ England 1 1 49 3 0
4 ఆదిల్ రషీద్ England 1 1 54 1 0
5 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 36 1 0
6 జో డెన్లీ England 1 1 30 1 0
7 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 48 1 0
8 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 54 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ఆదిల్ రషీద్ England 1 1 54 27 1 -
4 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 36 38 1 -
5 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 36 26 0 -
9 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 54 27 0 -
11 జో డెన్లీ England 1 1 30 24 1 -
13 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 48 40 1 -
14 Joshua Little Ireland 1 1 48 45 4 -
15 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 12 7 0 -
16 లియం ఫ్లంకెట్ England 1 1 42 35 4 -
18 Mark Adair Ireland 1 1 48 48 0 -
20 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 54 29 1 -
21 టామ్ కరాన్ England 1 1 49 35 3 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ఆదిల్ రషీద్ England 1 1 3 0
2 జార్జి డాక్రేల్ Ireland 1 1 3 57.14
3 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 3.22 44.44
4 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 1 3.5 200
5 టామ్ కరాన్ England 1 1 4.29 83.93
6 డేవిడ్ విల్లీ England 1 1 4.33 52.63
7 జో డెన్లీ England 1 1 4.8 47.06
8 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 5 0
9 లియం ఫ్లంకెట్ England 1 1 5 0
10 Joshua Little Ireland 1 1 5.62 150
11 Mark Adair Ireland 1 1 6 106.67
12 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 6.33 45.45

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 లియం ఫ్లంకెట్ England 1 1 5 8.75
2 Joshua Little Ireland 1 1 5.62 11.25
3 టామ్ కరాన్ England 1 1 4.29 11.67
4 జో డెన్లీ England 1 1 4.8 24.00
5 ఆదిల్ రషీద్ England 1 1 3 27.00
6 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 1 3.22 29.00
7 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 1 6.33 38.00
8 జోఫ్రా ఆర్చర్ England 1 1 5 40.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more