హోం  »  Cricket  »  England vs Ireland 2019  »  Stats

England vs Ireland 2019 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Jack Leach England 1 2 93 54.71 16 -
2 జాసన్ రాయ్ England 1 2 77 86.52 10 1
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 60 75.95 11 -
4 శామ్ కుర్రన్ England 1 2 55 122.22 6 2
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 36 80.00 4 -
6 జో డెన్లీ England 1 2 33 55.93 4 -
7 జో రూట్ England 1 2 33 46.48 3 -
8 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 32 39.51 3 -
9 James McCollum Ireland 1 2 30 42.25 4 -
10 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 24 58.54 2 1
11 Olly Stone England 1 2 19 65.52 4 -
12 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 18 120.00 4 -
13 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 16 27.12 2 -
14 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 13 61.90 3 -
15 Rory Burns England 1 2 12 23.53 - -
16 Andy McBrine Ireland 1 2 11 28.95 2 -
17 Mark Adair Ireland 1 2 11 45.83 - 1
18 మెయిన్ అలీ England 1 2 9 33.33 1 -
19 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 7 58.33 1 -
20 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 28.57 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 శామ్ కుర్రన్ England 1 2 55 122.22 27.5
2 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 18 120.00 9
3 జాసన్ రాయ్ England 1 2 77 86.52 38.5
4 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 36 80.00 18
5 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 60 75.95 30
6 Olly Stone England 1 2 19 65.52 9.5
7 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 13 61.90 6.5
8 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 24 58.54 24
9 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 7 58.33 7
10 జో డెన్లీ England 1 2 33 55.93 16.5
11 Jack Leach England 1 2 93 54.71 93
12 జో రూట్ England 1 2 33 46.48 16.5
13 Mark Adair Ireland 1 2 11 45.83 5.5
14 James McCollum Ireland 1 2 30 42.25 15
15 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 32 39.51 32
16 మెయిన్ అలీ England 1 2 9 33.33 4.5
17 Andy McBrine Ireland 1 2 11 28.95 5.5
18 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 28.57 2
19 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 16 27.12 8
20 Rory Burns England 1 2 12 23.53 6

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Jack Leach England 1 2 92 54.71 16 -
2 జాసన్ రాయ్ England 1 2 72 86.52 10 1
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 55 75.95 11 -
4 శామ్ కుర్రన్ England 1 2 37 122.22 6 2
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 36 80.00 4 -
6 జో రూట్ England 1 2 31 46.48 3 -
7 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 28 39.51 3 -
8 జో డెన్లీ England 1 2 23 55.93 4 -
9 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 21 58.54 2 1
10 James McCollum Ireland 1 2 19 42.25 4 -
11 Olly Stone England 1 2 19 65.52 4 -
12 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 16 120.00 4 -
13 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 14 27.12 2 -
14 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 13 61.90 3 -
15 Andy McBrine Ireland 1 2 11 28.95 2 -
16 మెయిన్ అలీ England 1 2 9 33.33 1 -
17 Mark Adair Ireland 1 2 8 45.83 - 1
18 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 7 58.33 1 -
19 Rory Burns England 1 2 6 23.53 - -
20 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 28.57 1 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Jack Leach England 1 2 93 93 1
2 జాసన్ రాయ్ England 1 2 77 38.5 0
3 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 32 32 1
4 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 60 30 0
5 శామ్ కుర్రన్ England 1 2 55 27.5 0
6 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 24 24 1
7 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 36 18 0
8 జో డెన్లీ England 1 2 33 16.5 0
9 జో రూట్ England 1 2 33 16.5 0
10 James McCollum Ireland 1 2 30 15 0
11 Olly Stone England 1 2 19 9.5 0
12 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 18 9 0
13 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 16 8 0
14 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 7 7 1
15 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 13 6.5 0
16 Rory Burns England 1 2 12 6 0
17 Andy McBrine Ireland 1 2 11 5.5 0
18 Mark Adair Ireland 1 2 11 5.5 0
19 మెయిన్ అలీ England 1 2 9 4.5 0
20 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 2 0
21 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 2 0 0 0
22 జానీ బెయిర్ స్టో England 1 2 0 0 0

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Jack Leach England 1 2 93 - 92
2 జాసన్ రాయ్ England 1 2 77 - 72
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 60 - 55
4 శామ్ కుర్రన్ England 1 2 55 - 37
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 36 - 36
6 జో రూట్ England 1 2 33 - 31
7 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 32 - 28
8 జో డెన్లీ England 1 2 33 - 23
9 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 24 - 21
10 James McCollum Ireland 1 2 30 - 19
11 Olly Stone England 1 2 19 - 19
12 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 18 - 16
13 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 16 - 14
14 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 13 - 13
15 Andy McBrine Ireland 1 2 11 - 11
16 మెయిన్ అలీ England 1 2 9 - 9
17 Mark Adair Ireland 1 2 11 - 8
18 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 7 - 7
19 Rory Burns England 1 2 12 - 6
20 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 - 4

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Jack Leach England 1 2 93 1 92
2 జాసన్ రాయ్ England 1 2 77 1 72
3 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 60 1 55

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 శామ్ కుర్రన్ England 1 2 55 2
2 జాసన్ రాయ్ England 1 2 77 1
3 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 24 1
4 Mark Adair Ireland 1 2 11 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Jack Leach England 1 2 93 16
2 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 2 60 11
3 జాసన్ రాయ్ England 1 2 77 10
4 శామ్ కుర్రన్ England 1 2 55 6
5 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 2 36 4
6 జో డెన్లీ England 1 2 33 4
7 James McCollum Ireland 1 2 30 4
8 Olly Stone England 1 2 19 4
9 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 18 4
10 జో రూట్ England 1 2 33 3
11 కెవిన్ ఓబ్రెయిన్ Ireland 1 2 32 3
12 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 13 3
13 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 24 2
14 విలియం పోర్టియర్‌ఫీల్డ్ Ireland 1 2 16 2
15 Andy McBrine Ireland 1 2 11 2
16 మెయిన్ అలీ England 1 2 9 1
17 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 7 1
18 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 గ్యారీ విల్సన్ Ireland 1 6
2 జో రూట్ England 1 5
3 James McCollum Ireland 1 2
4 ఆండ్రూ బాల్బిర్నీ Ireland 1 1
5 Jack Leach England 1 1
6 జానీ బెయిర్ స్టో England 1 1
7 Mark Adair Ireland 1 1
8 పాల్ స్టిర్లింగ్ Ireland 1 1
9 Rory Burns England 1 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 162 7 0
2 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 106 6 1
3 Mark Adair Ireland 1 2 166 6 0
4 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 162 6 1
5 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 120 4 0
6 Olly Stone England 1 1 72 3 0
7 శామ్ కుర్రన్ England 1 1 60 3 0
8 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 101 3 0
9 మెయిన్ అలీ England 1 1 26 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 106 51 6 1
2 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 162 65 6 1
4 Andy McBrine Ireland 1 1 60 47 0 -
5 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 120 91 4 -
7 Jack Leach England 1 1 18 26 0 -
14 Mark Adair Ireland 1 2 166 98 6 -
15 మెయిన్ అలీ England 1 1 26 14 1 -
16 Olly Stone England 1 1 72 29 3 -
19 శామ్ కుర్రన్ England 1 1 60 28 3 -
20 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 162 79 7 -
21 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 101 74 3 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 2.41 120
2 Olly Stone England 1 1 2.42 65.52
3 శామ్ కుర్రన్ England 1 1 2.8 122.22
4 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 2.89 61.9
5 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 2.93 58.54
6 మెయిన్ అలీ England 1 1 3.23 33.33
7 Mark Adair Ireland 1 2 3.54 45.83
8 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4.4 28.57
9 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 4.55 58.33
10 Andy McBrine Ireland 1 1 4.7 28.95
11 Jack Leach England 1 1 8.67 54.71

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 క్రిస్ వోక్స్ England 1 2 2.89 8.50
2 శామ్ కుర్రన్ England 1 1 2.8 9.33
3 Olly Stone England 1 1 2.42 9.67
4 టిమ్ ముర్థాగ్ Ireland 1 2 2.41 10.83
5 స్టువర్ట్ బ్రాడ్ England 1 2 2.93 11.29
6 మెయిన్ అలీ England 1 1 3.23 14.00
7 Mark Adair Ireland 1 2 3.54 16.33
8 బోయ్ద్ రాంకిన్ Ireland 1 2 4.55 22.75
9 స్టువర్ట్ థాంప్సన్ Ireland 1 2 4.4 24.67
పోల్స్
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X