హోం  »  Cricket  »  Bangladesh vs West Indies 2021  »  Stats

Bangladesh vs West Indies 2021 Best Performances

BATTING STATS

 • Most Runs
 • Highest Individual Scores
 • Highest Average
 • Highest Strike Rate
 • Most Hundreds
 • Most Fifties
 • Most Sixes
 • Most Fours
 • Most Catches

BOWLING STATS

 • Most Wickets
 • Best Average
 • Most Five-wicket hauls
 • Best Economy

Most Runs ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 158 70.22 13 2
2 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 116 79.45 6 5
3 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 113 64.94 8 -
4 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 92 82.88 5 2
5 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 73 123.73 4 3
6 Kyle Mayers West Indies 3 3 51 57.95 6 1
7 Nkrumah Bonner West Indies 3 3 51 53.68 3 -
8 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 45 45.92 1 -
9 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 38 58.46 5 -
10 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 36 54.55 6 -
11 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 32 91.43 4 1
12 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 3 29 49.15 1 -
13 సునీల్ ఆంబ్రిస్ West Indies 3 3 26 76.47 3 1
14 Kjorn Ottley West Indies 2 2 25 48.08 2 1
15 Andre McCarthy West Indies 2 2 15 36.59 1 -
16 Joshua Da Silva West Indies 2 2 14 40.00 1 -
17 Akeal Hosein West Indies 3 3 13 56.52 1 -
18 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 7 87.50 - -
19 Jahmar Hamilton West Indies 1 1 5 31.25 - -
20 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5 250.00 1 -
21 Keon Harding West Indies 1 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5 250.00 0
2 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 73 123.73 0
3 Keon Harding West Indies 1 1 1 100.00 0
4 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 32 91.43 10.67
5 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 7 87.50 7
6 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 92 82.88 92
7 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 116 79.45 38.67
8 సునీల్ ఆంబ్రిస్ West Indies 3 3 26 76.47 8.67
9 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 158 70.22 52.67
10 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 113 64.94 56.5
11 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 38 58.46 12.67
12 Kyle Mayers West Indies 3 3 51 57.95 17
13 Akeal Hosein West Indies 3 3 13 56.52 6.5
14 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 36 54.55 12
15 Nkrumah Bonner West Indies 3 3 51 53.68 17
16 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 3 29 49.15 9.67
17 Kjorn Ottley West Indies 2 2 25 48.08 12.5
18 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 45 45.92 15
19 Joshua Da Silva West Indies 2 2 14 40.00 7
20 Andre McCarthy West Indies 2 2 15 36.59 7.5
21 Jahmar Hamilton West Indies 1 1 5 31.25 5

Highest Individual Scores ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 64 123.73 4 3
2 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 64 82.88 5 2
3 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 64 70.22 13 2
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 51 64.94 8 -
5 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 47 79.45 6 5
6 Kyle Mayers West Indies 3 3 40 57.95 6 1
7 Nkrumah Bonner West Indies 3 3 31 53.68 3 -
8 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 3 27 49.15 1 -
9 Kjorn Ottley West Indies 2 2 24 48.08 2 1
10 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 22 54.55 6 -
11 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 20 58.46 5 -
12 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 17 91.43 4 1
13 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 17 45.92 1 -
14 సునీల్ ఆంబ్రిస్ West Indies 3 3 13 76.47 3 1
15 Akeal Hosein West Indies 3 3 12 56.52 1 -
16 Andre McCarthy West Indies 2 2 12 36.59 1 -
17 Joshua Da Silva West Indies 2 2 9 40.00 1 -
18 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 7 87.50 - -
19 Jahmar Hamilton West Indies 1 1 5 31.25 - -
20 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5 250.00 1 -
21 Keon Harding West Indies 1 1 1 100.00 - -

Highest Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 92 92 2
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 113 56.5 1
3 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 158 52.67 0
4 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 116 38.67 0
5 Kyle Mayers West Indies 3 3 51 17 0
6 Nkrumah Bonner West Indies 3 3 51 17 0
7 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 45 15 0
8 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 38 12.67 0
9 Kjorn Ottley West Indies 2 2 25 12.5 0
10 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 36 12 0
11 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 32 10.67 0
12 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 3 29 9.67 0
13 సునీల్ ఆంబ్రిస్ West Indies 3 3 26 8.67 0
14 Andre McCarthy West Indies 2 2 15 7.5 0
15 Joshua Da Silva West Indies 2 2 14 7 0
16 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 7 7 0
17 Akeal Hosein West Indies 3 3 13 6.5 1
18 Jahmar Hamilton West Indies 1 1 5 5 0
19 Chemar Holder West Indies 1 1 0 0 1
20 Hasan Mahmud Bangladesh 2 0 0 0 0
21 Keon Harding West Indies 1 1 1 0 1
22 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 73 0 2
23 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 0 0 0 0
24 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5 0 1
25 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 0 0 0 0
26 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 0 0 0 0
27 టాస్కిన్ అహ్మద్ Bangladesh 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 73 - 64
2 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 92 - 64
3 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 158 - 64
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 113 - 51
5 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 116 - 47
6 Kyle Mayers West Indies 3 3 51 - 40
7 Nkrumah Bonner West Indies 3 3 51 - 31
8 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 3 29 - 27
9 Kjorn Ottley West Indies 2 2 25 - 24
10 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 36 - 22
11 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 38 - 20
12 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 32 - 17
13 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 45 - 17
14 సునీల్ ఆంబ్రిస్ West Indies 3 3 26 - 13
15 Akeal Hosein West Indies 3 3 13 - 12
16 Andre McCarthy West Indies 2 2 15 - 12
17 Joshua Da Silva West Indies 2 2 14 - 9
18 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 7 - 7
19 Jahmar Hamilton West Indies 1 1 5 - 5
20 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5 - 5
21 Keon Harding West Indies 1 1 1 - 1

Most Fifties ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 158 2 64
2 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 73 1 64
3 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 92 1 64
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 113 1 51

Most Sixes ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 116 5
2 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 73 3
3 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 158 2
4 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 92 2
5 Kyle Mayers West Indies 3 3 51 1
6 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 32 1
7 సునీల్ ఆంబ్రిస్ West Indies 3 3 26 1
8 Kjorn Ottley West Indies 2 2 25 1

Most Fours ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 3 158 13
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 113 8
3 రోవ్మన్ పావెల్ West Indies 3 3 116 6
4 Kyle Mayers West Indies 3 3 51 6
5 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 3 36 6
6 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 3 92 5
7 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 3 38 5
8 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 2 73 4
9 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 32 4
10 Nkrumah Bonner West Indies 3 3 51 3
11 సునీల్ ఆంబ్రిస్ West Indies 3 3 26 3
12 Kjorn Ottley West Indies 2 2 25 2
13 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 45 1
14 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 3 29 1
15 Andre McCarthy West Indies 2 2 15 1
16 Joshua Da Silva West Indies 2 2 14 1
17 Akeal Hosein West Indies 3 3 13 1
18 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5 1

Most Catches ( ODI )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 3 5
2 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 3 4
3 Akeal Hosein West Indies 3 1
4 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 1
5 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 1
6 Joshua Da Silva West Indies 2 1
7 Kjorn Ottley West Indies 2 1
8 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 1
9 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 3 1
10 టాస్కిన్ అహ్మద్ Bangladesh 1 1

Most Wickets ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 160 7 0
2 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 120 6 0
3 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 133 6 0
4 Akeal Hosein West Indies 3 3 176 4 0
5 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 90 4 0
6 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 54 3 0
7 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 2 90 3 0
8 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 168 2 0
9 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 108 2 0
10 Kyle Mayers West Indies 3 2 54 1 0
11 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 19 1 0
12 టాస్కిన్ అహ్మద్ Bangladesh 1 1 50 1 0

Most Five-wicket hauls ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Akeal Hosein West Indies 3 3 176 117 4 -
2 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 168 107 2 -
3 Andre McCarthy West Indies 2 1 12 10 0 -
4 Chemar Holder West Indies 1 1 18 26 0 -
5 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 90 82 4 -
6 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 108 64 2 -
7 Keon Harding West Indies 1 1 60 88 0 -
8 Kyle Mayers West Indies 3 2 54 49 1 -
9 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 1 12 11 0 -
10 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 160 72 7 -
11 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 54 51 3 -
12 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 120 59 6 -
13 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 1 6 4 0 -
14 Nkrumah Bonner West Indies 3 1 17 15 0 -
15 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 2 90 79 3 -
16 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 78 57 0 -
17 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 133 50 6 -
18 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 19 22 1 -
19 టాస్కిన్ అహ్మద్ Bangladesh 1 1 50 32 1 -

Best Economy ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 2.26 64.94
2 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 2.7 0
3 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 2.95 0
4 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 3.56 45.92
5 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 3.82 91.43
6 టాస్కిన్ అహ్మద్ Bangladesh 1 1 3.84 0
7 Akeal Hosein West Indies 3 3 3.99 56.52
8 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 3 1 4 58.46
9 రూబెల్ హుస్సేన్ Bangladesh 2 2 4.38 0
10 Andre McCarthy West Indies 2 1 5 36.59
11 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 2 5.27 49.15
12 Nkrumah Bonner West Indies 3 1 5.29 53.68
13 Kyle Mayers West Indies 3 2 5.44 57.95
14 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 5.47 0
15 మొహముదుల్లా Bangladesh 3 1 5.5 123.73
16 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5.67 250
17 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 6.95 87.5
18 Chemar Holder West Indies 1 1 8.67 0
19 Keon Harding West Indies 1 1 8.8 100

Best Average ( ODI )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 3 3 2.26 8.33
2 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 3 3 2.95 9.83
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 3 3 2.7 10.29
4 మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ Bangladesh 1 1 5.67 17.00
5 Hasan Mahmud Bangladesh 2 2 5.47 20.50
6 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 3 1 6.95 22.00
7 రేమోన్ రీఫెర్ West Indies 3 2 5.27 26.33
8 Akeal Hosein West Indies 3 3 3.99 29.25
9 జాసన్ మహమ్మద్ West Indies 3 3 3.56 32.00
10 టాస్కిన్ అహ్మద్ Bangladesh 1 1 3.84 32.00
11 Kyle Mayers West Indies 3 2 5.44 49.00
12 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 3 3 3.82 53.50

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 261 63.81 29 7
2 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 231 36.49 22 1
3 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 200 57.64 18 -
4 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 198 52.80 22 2
5 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 188 48.70 19 -
6 Joshua Da Silva West Indies 2 4 174 39.55 19 1
7 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 149 49.83 19 -
8 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 4 124 49.21 13 -
9 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 114 46.72 14 2
10 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 103 88.03 17 1
11 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 91 78.45 8 6
12 John Campbell West Indies 2 4 80 44.20 9 1
13 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 68 45.33 5 -
14 Shadman Islam Bangladesh 1 2 64 32.65 6 -
15 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 42 34.15 2 -
16 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 40 43.01 6 -
17 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 39 55.71 5 -
18 Shayne Moseley West Indies 2 4 28 26.67 3 -
19 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2 25 25.51 2 1
20 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 2 13 34.21 1 -
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 3 9 50.00 2 -
22 Jomel Warrican West Indies 2 3 8 25.81 1 -
23 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 7 25.00 - -
24 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 3 27.27 - -
25 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 1 4.17 - -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 103 88.03 25.75
2 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 91 78.45 45.5
3 Kyle Mayers West Indies 2 4 261 63.81 87
4 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 200 57.64 50
5 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 39 55.71 13
6 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 198 52.80 49.5
7 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 3 9 50.00 9
8 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 149 49.83 37.25
9 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 4 124 49.21 31
10 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 188 48.70 47
11 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 114 46.72 28.5
12 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 68 45.33 68
13 John Campbell West Indies 2 4 80 44.20 20
14 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 40 43.01 10
15 Joshua Da Silva West Indies 2 4 174 39.55 43.5
16 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 231 36.49 57.75
17 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 2 13 34.21 6.5
18 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 42 34.15 14
19 Shadman Islam Bangladesh 1 2 64 32.65 32
20 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 3 27.27 0
21 Shayne Moseley West Indies 2 4 28 26.67 7
22 Jomel Warrican West Indies 2 3 8 25.81 2.67
23 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2 25 25.51 12.5
24 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 7 25.00 3.5
25 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 1 4.17 1

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 210 63.81 29 7
2 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 115 48.70 19 -
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 103 52.80 22 2
4 Joshua Da Silva West Indies 2 4 92 39.55 19 1
5 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 90 36.49 22 1
6 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 82 78.45 8 6
7 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 76 49.83 19 -
8 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 71 57.64 18 -
9 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 68 46.72 14 2
10 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 68 45.33 5 -
11 Shadman Islam Bangladesh 1 2 59 32.65 6 -
12 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 4 54 49.21 13 -
13 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 50 88.03 17 1
14 John Campbell West Indies 2 4 36 44.20 9 1
15 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 25 43.01 6 -
16 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 24 55.71 5 -
17 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 18 34.15 2 -
18 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2 15 25.51 2 1
19 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 2 13 34.21 1 -
20 Shayne Moseley West Indies 2 4 12 26.67 3 -
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 3 8 50.00 2 -
22 Jomel Warrican West Indies 2 3 4 25.81 1 -
23 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 4 25.00 - -
24 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 3 27.27 - -
25 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 1 4.17 - -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 261 87 1
2 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 68 68 0
3 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 231 57.75 0
4 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 200 50 0
5 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 198 49.5 0
6 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 188 47 0
7 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 91 45.5 0
8 Joshua Da Silva West Indies 2 4 174 43.5 0
9 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 149 37.25 0
10 Shadman Islam Bangladesh 1 2 64 32 0
11 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 4 124 31 0
12 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 114 28.5 0
13 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 103 25.75 0
14 John Campbell West Indies 2 4 80 20 0
15 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 42 14 1
16 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 39 13 1
17 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2 25 12.5 0
18 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 40 10 0
19 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 3 9 9 2
20 Shayne Moseley West Indies 2 4 28 7 0
21 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 2 13 6.5 0
22 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 7 3.5 2
23 Jomel Warrican West Indies 2 3 8 2.67 0
24 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 1 1 1
25 కీమర్ రోచ్ West Indies 1 2 0 0 0
26 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 3 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 261 1 210
2 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 188 1 115
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 198 1 103
4 Joshua Da Silva West Indies 2 4 174 - 92
5 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 231 - 90
6 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 91 - 82
7 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 149 - 76
8 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 200 - 71
9 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 114 - 68
10 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 68 - 68
11 Shadman Islam Bangladesh 1 2 64 - 59
12 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 4 124 - 54
13 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 103 - 50
14 John Campbell West Indies 2 4 80 - 36
15 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 40 - 25
16 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 39 - 24
17 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 42 - 18
18 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2 25 - 15
19 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 2 13 - 13
20 Shayne Moseley West Indies 2 4 28 - 12
21 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 3 9 - 8
22 Jomel Warrican West Indies 2 3 8 - 4
23 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 7 - 4
24 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 1 3 - 3
25 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 1 - 1

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 231 2 90
2 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 200 2 71
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 198 1 103
4 Joshua Da Silva West Indies 2 4 174 1 92
5 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 91 1 82
6 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 149 1 76
7 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 114 1 68
8 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 68 1 68
9 Shadman Islam Bangladesh 1 2 64 1 59
10 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 4 124 1 54
11 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 103 1 50

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 261 7
2 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 91 6
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 198 2
4 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 114 2
5 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 231 1
6 Joshua Da Silva West Indies 2 4 174 1
7 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 103 1
8 John Campbell West Indies 2 4 80 1
9 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2 25 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 Kyle Mayers West Indies 2 4 261 29
2 Nkrumah Bonner West Indies 2 4 231 22
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 198 22
4 మొమినుల్ హాక్ Bangladesh 2 4 188 19
5 Joshua Da Silva West Indies 2 4 174 19
6 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 149 19
7 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 4 200 18
8 తమీమ్ ఇక్బాల్ Bangladesh 2 4 103 17
9 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 4 114 14
10 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 4 124 13
11 John Campbell West Indies 2 4 80 9
12 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 91 8
13 Shadman Islam Bangladesh 1 2 64 6
14 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 4 40 6
15 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 68 5
16 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 39 5
17 Shayne Moseley West Indies 2 4 28 3
18 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 42 2
19 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2 25 2
20 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 3 9 2
21 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 2 13 1
22 Jomel Warrican West Indies 2 3 8 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 Joshua Da Silva West Indies 2 5
2 లిటోన్ దాస్ Bangladesh 2 5
3 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4
4 జెర్మైన్ బ్లాక్‌వుడ్ West Indies 2 3
5 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 3
6 Kyle Mayers West Indies 2 3
7 Nazmul Hossain Shanto Bangladesh 2 3
8 Nkrumah Bonner West Indies 2 3
9 Shayne Moseley West Indies 2 3
10 మహ్మద్ మిథున్ Bangladesh 1 2
11 ముష్ఫికర్ రహీం Bangladesh 2 2
12 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 2
13 John Campbell West Indies 2 1
14 కీమర్ రోచ్ West Indies 1 1
15 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 788 14 1
2 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 873 12 0
3 Jomel Warrican West Indies 2 4 572 10 0
4 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 600 10 0
5 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 228 6 0
6 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 542 6 0
7 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 366 6 0
8 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 108 3 0
9 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 119 2 0
10 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 168 2 0
11 కీమర్ రోచ్ West Indies 1 2 162 1 0
12 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 48 1 0
13 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 1 66 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 788 374 14 1
2 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 228 130 6 -
3 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 119 76 2 -
4 Jomel Warrican West Indies 2 4 572 285 10 -
5 కీమర్ రోచ్ West Indies 1 2 162 77 1 -
6 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 108 52 3 -
7 Kyle Mayers West Indies 2 3 96 42 0 -
8 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 600 261 10 -
9 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 168 117 2 -
10 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 542 267 6 -
11 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 48 46 1 -
12 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 36 16 0 -
13 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 366 184 6 -
14 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 1 66 48 1 -
15 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 873 319 12 -

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 2.19 34.15
2 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 2.61 52.8
3 Kyle Mayers West Indies 2 3 2.62 63.81
4 షకీబ్ అల్ హసన్ Bangladesh 1 1 2.67 45.33
5 కీమర్ రోచ్ West Indies 1 2 2.85 0
6 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 2.85 25
7 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 2.89 49.83
8 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 2.96 55.71
9 Jomel Warrican West Indies 2 4 2.99 25.81
10 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 3.02 50
11 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 3.42 4.17
12 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 3.83 78.45
13 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 4.18 27.27
14 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 1 4.36 34.21
15 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 5.75 36.49

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 క్రెయిగ్ బ్రాత్‌వైట్ West Indies 2 4 2.89 17.33
2 అబు జయాద్ Bangladesh 1 2 3.42 21.67
3 మెహదీ హసన్ Bangladesh 2 4 2.61 26.10
4 తైజూల్ ఇస్లాం Bangladesh 2 4 2.19 26.58
5 Rahkeem Cornwall West Indies 2 4 2.85 26.71
6 Jomel Warrican West Indies 2 4 2.99 28.50
7 షానన్ గాబ్రియేల్ West Indies 2 4 3.02 30.67
8 అల్జారీ జోసెఫ్ West Indies 1 2 3.83 38.00
9 Nayeem Hasan Bangladesh 2 4 2.96 44.50
10 Nkrumah Bonner West Indies 2 3 5.75 46.00
11 సౌమ్య సర్కార్ Bangladesh 1 1 4.36 48.00
12 ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ Bangladesh 1 2 4.18 58.50
13 కీమర్ రోచ్ West Indies 1 2 2.85 77.00
పోల్స్
న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X